Mahidol University   |   Webmail   |   Contact   |   Intranet    
หน้าแรก > การศึกษา > วิทยานิพนธ์ > บทคัดย่อ
 
 
  
 
 
 
 
ค้นหาจาก ปริญญาโท พัฒนาชนบทศึกษา พบทั้งหมด 113 เรื่อง
 
2554
 
Author : ทิพวรรณ พ่อขันชาย
 
Advisor :
2554
 
Author : อรรถวุฒิ หมัดโรจน์
 
Advisor :
2553
 
Author : พระครูพิศาลสมุทรกิจ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2553
 
Author : พระสฤษดิ์ นาคสุวรรณ
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2553
 
Author : ลลิตา ฉัตรมงคล
 
Advisor :
2553
 
Author : ศศิณี โสรินทร์
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2552
 
Author : นิคม บางจริง
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2552
 
Author : ปริย นวมาลา
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2552
 
Author : พระมหาวิชา กมลภา
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2552
 
Author : กฤษดา ด้วงนอก
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2552
 
Author : ชฎาพร กมลกิจไพศาล
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2551
 
Author : พระสมชาติ ศรีรักษา
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2551
 
Author : พงษ์ศักด์ หนูเนื้อ
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2551
 
Author : พ.อ.หญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2551
 
Author : สุวัฒน์ นิลดำ
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2550
 
Author : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2550
 
Author : จิตรานนท์ นนทเบญจวรรณ
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2550
 
Author : พระวีราวัฒน์ เถาหอม
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2550
 
Author : วิภา สุขพรสวรรค์
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2550
 
Author : ลักขณา วงศ์ยะรา
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2550
 
Author : พระประยูร คำมา
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2550
 
Author : ยุทธนา อุ๋ยตระกูล
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2550
 
Author : สรณา อนุสรณ์ทรางกูร
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2550
 
Author : สุวิภา ฤทธิจันทร์
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2550
 
Author : พระปรีดา ทานาแซง
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2549
 
Author : สาวิตรี แก้วเหล็ก
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2549
 
Author : ภัทราภรณ์ ภูบาล
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2549
 
Author : ดวงพร วงศ์ไพบูลย์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2548
 
Author : ปาลีรัฐ อักษรศรี
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2548
 
Author : สมโชค คุณสนอง
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2547
 
Author : บันเทิง จันทวงษ์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2547
 
Author : พระมหานิวัฒน์ คำเรือง
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2547
 
Author : เริงวิชญ์ นิลโคตร
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2547
 
Author : วิลาวัณย์ ปัดภัย
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : สุคนธา สอทิพย์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2547
 
Author : นันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : ศรัณธร แก้วคูณ
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2547
 
Author : กาญจนา โนรี
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : พระมหาสมพร สุวรรณคำ
 
Advisor :
2546
 
Author : สุรางคนางค์ จินดาวัฒน์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2546
 
Author : ชูใจ สหัสดี
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2546
 
Author : สถาพร จินดาเดช
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2546
 
Author : ตรัยวิชิต เขาแก้ว
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2546
 
Author : ปัทมา น้องสินธุ์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2546
 
Author : สมใจ อรุณชาติตระกูล
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2546
 
Author : สิรินี ยมนา
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2546
 
Author : นฤชภรณ์ เมธสุทธิ์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2546
 
Author : สาริณี ฤทธิชัย
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2546
 
Author : อภินันท์ ยอดมณี
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2546
 
Author : ชนินทร สวณภักดี
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2546
 
Author : เทพรัตน์ จันทพันธ์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2546
 
Author : มิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2545
 
Author : ธงชัย ศรีเมือง
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2545
 
Author : ชุติกาญจน์ อังคารประเสริฐ
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2545
 
Author : นิตยา ชูกลีบ
 
Advisor :
2545
 
Author : พระมหาไตรวิชช์ จอมวงศ์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2545
 
Author : มณีพรรณ เรวงศ์
 
Advisor :
2545
 
Author : ณัฐพงษ์ บุญธรรม
 
Advisor :
2545
 
Author : นพดล เกษตรเวทิน
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2545
 
Author : พระมหาชูศักดิ์ น้อยสันเทียะ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2545
 
Author : เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2545
 
Author : พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2545
 
Author : ธนัฐ ปกครองบ้าน
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2545
 
Author : พระมหาชาติบวร พงษ์สระพัง
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2545
 
Author : กิตติภัต นันท์ธนะวานิช
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2545
 
Author : ดวงพร สาระศาลิน
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2545
 
Author : ฉัตตริน บุญเกิด
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2545
 
Author : วาณิชชา ชัยวงศ์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2544
 
Author : เอนก รักเงิน
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2544
 
Author : จิราพร อาจเจริญ
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2544
 
Author : กิตติมา ศักดิ์เพชรพลอย
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : พระมหายุทธนา ศิริวรรณ
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2544
 
Author : ชุติมา จินดาพล
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : ดวงใจ สุนันทการกิจ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2544
 
Author : พิมพ์ชนก มธุรมน
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : สุภาพร อาจเดช
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2544
 
Author : พระมหาบุญเกิด มะพารัมย์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : สมฤดี ลิมป์รัชตวิชัย
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : นิรันดร์ ปมะพิมาย
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : วรพจน์ ภู่มาลี
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : ธเนศ แม้นอินทร์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : กังสดาล กนกหงษ์
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2544
 
Author : พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2544
 
Author : นิภาวดี ทะไกรราช
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : บุญเลิศ จันทระ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : ภูษิต พาที
 
Advisor :
2544
 
Author : ณัฐพงษ์ สมบัติรักษ์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2544
 
Author : ว่าที่ ร.ท.บุญทวงศ์ เจริญผลิตผล
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2544
 
Author : ธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : สมคิด จำนงค์ศร
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2544
 
Author : ชัยยันต์ เหลืองดี
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2544
 
Author : ทวนทัศน์ นิลดำ
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2543
 
Author : สุวัชชัย โอกาศ
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2543
 
Author : ฐิติมา ตะโกพร
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2543
 
Author : นิลรัตน์ วัชราภิชาต
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2543
 
Author : สุนิสา อ่ำพันธุ์เปรม
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2543
 
Author : ถวิล ทองสิน
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2543
 
Author : ธวัชชัย เพ็งพินิจ
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2543
 
Author : กมลทิพย์ ชนะกานนท์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2543
 
Author : วรรณทิพย์ ตระการจินดานนท์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2543
 
Author : พระมหาอุดมศักดิ์ เดโชชัย
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2543
 
Author : ปริญญา สร้อยทอง
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2542
 
Author : ชิตชยางค์ ยมาภัย
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2542
 
Author : ลัดดา ผิวเณร
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2542
 
Author : พระมหาไพสิทธิ์ สัตยาวุธ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2542
 
Author : กัญญาณัฐ อ้วนหวัน
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2542
 
Author : พระมหาธรรมจริยา เครื่องทิพย์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2542
 
Author : ธเนศ ศรีสถิตย์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2542
 
Author : พรทิพา จุลสุคนธ์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2542
 
Author : ปิยนุช รัตนาจารย์
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332 ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th