MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
• จับกระแส LC
• สื่อสารสู่สังคม
 

          นอกจากห้องสมุดแล้วสถาบันฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ให้บริการในศูนย์นี้มีทั้งที่เป็นหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สไลด์ ภาพ แถบเสียง วีดีทัศน์ ทั้งที่เป็นภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาลาว เวียดนาม มาเลเซีย และเขมร เป็นต้น

 

   
         
       

 

          สถานที่ตั้ง : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1
          เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น.
          ติดต่อ : คุณรงค์รัตน์ โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3105