MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
• จับกระแส LC
• สื่อสารสู่สังคม
 

          ศูนย์ภารตะศึกษาเริ่มต้นมาจากการเริ่มทำหลักสูตรปริญญาโท วิชาเอกอินเดียศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในหกวิชาเอกของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรอินเดียศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2550/2007 ถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย และเริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2551/2008

          ตั้งแต่ปี 2551/2008 เป็นต้นมา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ด้านภารตะศึกษาหรืออินเดียศึกษา อาทิ การเริ่มจัดสัมมนาวิชาการประจำปี เรียกว่า "แนวคิดและภูมิปัญญาของอินเดีย" (Annual seminar on "Indian Ideas and Thoughts") เป็นปีแรก อันเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และเดือนเมษายน 2552/2009 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียร่วมกับ International Summer School for Jain Studies (ISSJS) & Bangkok Jain Community จัดการอบรมภาคฤดูร้อน เรื่อง "Jain Philosophy" (ปรัชญาในศาสนาเชน) เป็นครั้งแรก ขณะเดียวกันได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอินเดียทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในประเทศไทยและประเทศอินเดีย เช่น ในปีการศึกษา 2551/2008 นักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษาและนักศึกษาปริญญาเอก (2 คน) ได้รับทุนทัศนศึกษาที่ประเทศอินเดียจากรัฐบาลอินเดีย และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อีกหลายกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอินเดีย

          จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นใจให้กับคณะทำงานที่เริ่มต้นบุกเบิกงานหลักสูตรอินเดียศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิชาการชาวอินเดียในประเทศอินเดีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

          ต่อมาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553/2010 คณะกรรมการส่วนงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ภารตะศึกษาขึ้นในสังกัดของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยด้านอินเดีย เพื่อสร้างความรู้และนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท

          เมื่อได้มีการจัดตั้งศูนย์ภารตะศึกษาขึ้นแล้ว ในปีเดียวกันได้เริ่มจัดกิจกรรมทางวิชาการ "ภารตะศึกษาฟอรั่ม" (Bharat Studies Forum) เป็นครั้งแรก โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นคนไทยที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอินเดียในมิติต่างๆ มาบรรยาย จากนั้นศูนย์ภารตะศึกษาได้นำสาระจากการบรรยายแต่ละครั้งมาถอดเสียงและเรียบเรียงทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก "ภารตะศึกษาฟอรั่ม" และในปีเดียวกันศูนย์ภารตะศึกษาได้เริ่มจัดพิมพ์ทำจดหมายข่าวสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) ในนาม "India Calling" ฉบับแรก เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการชาวไทย อินเดีย และจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน (ASEAN) นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา (2 คน) ได้เดินทางไปฝึกภาคสนามในประเทศอินเดียเป็นระยะเวลา 1 เดือน และนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา (1 คน) ได้รับทุนรัฐบาลอินเดียสำหรับการอบรมภาษาฮินดี (Hindi) ที่ประเทศอินเดียเป็นระยะเวลา 8 เดือน สำหรับในปีปัจจุบัน (2555/2012) ศูนย์ภารตะศึกษาเริ่มจัดกิจกรรมทางวิชาการ "India Talk" เป็นครั้งแรก โดยได้เชิญวิทยากรชาวอินเดียซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาบรรยาย จากนั้นจะนำสาระแต่ละครั้งมาถอดเสียงและเรียบเรียงเป็นสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะจัดทำเป็นรวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็กต่อไป

 

          สถานที่ตั้ง : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4
          เวลาทำการ : 08.30 - 16.00 น.
          ติดต่อ : โทร. 0-2800-2308 -14 ต่อ 3505
          เว็บไซต์ : www.bharat.lc.mahidol.ac.th