MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
• จับกระแส LC
• สื่อสารสู่สังคม
 

          ห้องสมุดของสถาบันฯ เป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันฯ และนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ห้องสมุดของสถาบันฯ มีหนังสือทั้งที่เป็นตำรา ผลงานวิจัย วารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประมาณ 15,000 เล่ม โดยเฉพาะ ตำราวิชาการและวารสารทางสาขาภาษาศาสตร์ ภาษาเอเชียอาคเนย์ และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

Collection Size (no. of volumes) รวบรวม : 30 มิ.ย. 57, โดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
หนังสืออ้างอิง
630
490
1,120
ตำราทั่วไป
10,943
5,781
16,724
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1,910
1,355
3,265
วารสาร
11
29
40
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
695
2,186
2,881
รายงานการวิจัย
326
5
331

 

          ห้องสมุดได้พัฒนาระบบบริการสารนิเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (MULINET Mahidol University Library Network) รวมทั้งระบบยืม-คืนหนังสือ ซึ่งระบบนี้เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่าย MUCC-Net ทำให้สามารถสืบ ค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีบริการบนเครือข่าย Internet

 

          สถานที่ตั้ง : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1
          เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)
          ติดต่อ : คุณกาญจน์ศิริ, คุณนัทธมน โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103