MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
• จับกระแส LC
• สื่อสารสู่สังคม
 

          ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มก่อตั้งโดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา ซึ่งเปิดสอนวิชาเอกการแปลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา จัดตั้งและเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2548 เดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีการดำเนินงานในฐานะเป็นส่วนงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

          ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ทั้งด้านงานแปลและการอบรมให้ความรู้แก่สังคม งานแปลของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ได้รับคำชมเชยในแง่ของความถูกต้องและความประณีตของภาษา ทำให้คุณภาพของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีนักแปลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือแปลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ นอกจากนักแปลแล้ว ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษายังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษา มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในฉบับแปลอีกด้วย

          ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีภารกิจในการสร้างงานวิชาการด้านการแปล ได้แก่ อบรมการแปล ผลิตผลงานแปล สร้างเครือข่ายนักแปล รวมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการด้านการแปลกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์การแปลฯ ยังให้บริการแปลเอกสารและบันทึกเสียงเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งตรวจแก้และเรียบเรียงด้านภาษาและการแปล โดยคณาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของแต่ละภาษา เช่น ไทย มอญ กะเหรี่ยงโปว์ กระเหรี่ยงสกอร์ พม่า เวียดนาม เขมร ลาว บาฮาซามลายู บาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซาบรูไน ฟิลิปิโน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ตุรกี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส อิตาเลียน โรมาเนีย โปแลนด์ รัสเซีย คาซัค และละติน เป็นต้น
  

 

          สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล
          เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
          ผู้ประสานงาน : นายบัณยง ศุทธวิโรจน์
                                โทรศัพท์: 02 800 2308-14 ต่อ 3404 และ 087-106-7613 โทรสาร: 02 800 2332
          Email : mutranscenter@gmail.com