MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
• จับกระแส LC
• สื่อสารสู่สังคม
 
มุ่งหน้าสู่อาเซียน
 
 

เครือข่ายความร่วมมือ (ASEAN +2)

 • ประเทศกัมพูชา
  • Phnom Penh University
 • ประเทศพม่า
  • Chin Christian College (CCC)
  • Dagon University
 • ประเทศเวียดนาม
  • The Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities
   (http://www.hcmussh.edu.vn)
  • The Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, VNU
  • Ho Chi Minh University of Foreign Languages Information Technology (HUFLIT) (http://huflit.edu.vn/eng)
  • Institute for Southeast Asian Studies
  • Institute of Ethnology
  • Institute of Linguistics, HaNoi, Vietnam
 • ประเทศอินโดนีเซีย
  • The Faculty of Culture Science, Gadjah Mada Universit
 • ประเทศจีน
  • Central University for Nationalities of Minorities People
  • Department of Chinese and Bilingual Studies, Hong Kong Polytechnic University (http://www.cbs.polyu.edu.hk)
  • Institute of Southeast Asian Studies
  • School of Humanities, Sun Yat-Sen (Zhongsa) University
  • School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University, People Republic of China Yunnan Minzu University
  • Sun Yat Sen University (http://www.sysu.edu.cn/en)
  • Xishuangbanna Vocational and Technical Institute (the Institute)
  • Yunnan Academy of Social Sciences
  • Yunnan Nationalities University
  ประเทศอินเดีย
  • International Centre for Cultural Studies (ICCS), India
  • Shivaji College, University of Delhi
 

เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศจีน

 

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ได้เดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (Xishuangbanna Vocational and Technical Institute) โดยมี Mrs. Nie Qu รองอธิการบดี และคณะร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น ประเด็นความร่วมมือหลักมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัย เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยร่วมกันตามประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ทั้งบทความวิชาการ สื่อประเภทต่างๆ การจัดสัมมนา ฯลฯ 2) ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาจีน (Training for the Trainers) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยเฉพาะการส่งนักศึกษาไปช่วยสอนภาษาไทยที่วิทยาลัยฯ หรือวิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษามาช่วยสอนภาษาจีนที่สถาบันฯ และ 3) ด้านการเรียนการสอน โดยรับอาจารย์/นักศึกษาจากวิทยาลัยฯ เข้าเรียนในระดับปริญญาโท/เอกของสถาบันฯ คิดอัตราค่าเล่าเรียนเท่ากับนักศึกษาชาวไทย และวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาชาวไทยเพื่อเข้าเรียนภาษาจีน อำนวยความสะดวกในการจัดการสอบวัดระดับภาษาจีนทั่วไป (HSK) ให้กับนักศึกษาชาวไทย

 

 

     

 

ความร่วมมืออื่นๆ

 1. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประจำปีงบประมาณ 2554 อาจารย์สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ได้รับทุนไปทำวิจัยในหัวข้อ Needs Analysis for the Thai Language Course in Xishuangbanna ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 23 มิถุนายน 2554ณ Xishuangbanna Vocational and Technical Institute (the Institute), China
 2. การประชุม "Mekong River Regional Dai-Thai Culture Symposium ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2554 ณ Jinghong City, Xishuangbanna, China ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา และอาจารย์พธู คูศรีพิทักษ์ ร่วมเสนอผลงานในการประชุม
 3. โครงการวิจัยร่วมกับบุคลากรจาก Xishuangbanna Vocational and Technical Institute ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ โดยมี ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2555
 4. โครงการอบรม "หลักสูตรเร่งรัด การรับภาษาที่สอง: ทฤษฎีและปฏิบัติ" ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 5. โครงการ "พัฒนาการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาต่างชาติ (ไทย-จีน)" ให้นักศึกษาจาก School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2558-15 มกราคม 2559 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2559-15 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่างสถาบันฯ กับ School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น

 

          สถาบันฯ จัดโครงการ "อบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยกับเจ้าของภาษา (Study Language and Culture in Thailand 4 weeks with native speakers and fieldwork)" ให้กับนักศึกษาจาก Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยมีการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามบริบทมากที่สุด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่างสถาบันฯ กับ Academic Affairs, Ritsumekan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น

 

เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศพม่า

 1. นายพันธ์พนิต ช้างจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา วิชาเอกการสอนภาษา ไปสอนภาษาไทยให้นักศึกษาและบุคลากร ณ Dagon University ประเทศพม่า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน -30 ตุลาคม 2557 (33 วัน)
 2. นักศึกษาพม่า เรียนภาษาศาสตร์ผ่านทุน Norwegian Industry
 

เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศอินเดีย

 

          นายพันธ์พนิต ช้างจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา วิชาเอกการสอนภาษา ได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 41/2557 เข้าร่วมกิจกรรม ณ Dagon University ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 30 ตุลาคม 2557