MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
  › สำนักงานบริการข้อมูลภาษา
    และวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
  › ศูนย์การแปลและบริการ
    ด้านภาษา
  › ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา
    และวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
  › ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี
    (ประสิทธิ์ ถาวร)
  › ศูนย์ภารตะศึกษา
  › เรือนไทยมหิดล
• Website & Weblog
• จับกระแส LC
  › มุ่งหน้าสู่อาเซียน
  › เครือข่ายในประเทศ
  › เครือข่ายต่างประเทศ
  › ผลกระทบเชิงนโยบายชาติ
• สื่อสารสู่สังคม