MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาอินเดียศึกษา (Indian Studies)

 

 

             ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศอินเดีย โดยผ่านการค้าและศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “…สายเลือดที่มันเป็นอินเดียที่เขาฝังมาให้โดยชาวอินเดียครั้งกระโน้นเอาออกได้เมื่อไร มันก็สืบต่อกันมาจนบัดนี้ มันก็ต้องรับรู้ว่าเรามันสร้างชีวิต สายเลือดสายเนื้อขึ้นมาจากสองศาสนา ทั้งศาสนาฮินดูทั้งศาสนาพุทธ …มีศาสนาฮินดูเป็นแม่ มีศาสนาพุทธเป็นพ่ออยู่โดยไม่รู้สึกตัว” (พุทธทาสภิกขุ พระคุณที่อินเดียมีต่อไทย, 2533: 18, 24) ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ เป็นแหล่งอารยธรรมของโลก เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เก่าแก่และเข้มแข็งมาก ในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสามารถธำรงรักษาวัฒนธรรมอินเดียไว้ได้ท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลก อินเดียเป็นประเทศมหาอำนาจของเอเชียใต้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP) สูงถึง 10% และเป็นประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งของเอเชีย นอกเหนือจากจีน และญี่ปุ่น อินเดียมีนโยบาย “มองตะวันออก” (Look East policy) ในขณะที่ประเทศไทยมีนโยบาย “มองตะวันตก” (Look West policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความสอดคล้องกัน อินเดียเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีกำลังซื้อในระดับกลางและระดับสูงราว 300 ล้านคน และในขณะนี้ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียครบรอบ 60 ปีในปีพ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับที่ดีมาก ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับประเทศอินเดียในมิติต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

             หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษาและการพัฒนาจึงได้เปิดวิชาเอก “อินเดียศึกษา” ขึ้นในปีการศึกษา 2550 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย เป็นการบูรณาการระหว่างมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านกว้างและลึกเกี่ยวกับอินเดียในมิติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้สนองกับทิศทางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและอินเดียที่เพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านเป็น 4 พันล้านเหรียญ ในปี 2007 และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 300% ของทั้งสองประเทศ ดังนั้น ตลาดแรงงานไทยยังมีความต้องการผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอินเดียที่สามารถทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายหรือวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้

 

ระบบการศึกษา

แผน ก นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต
แผน ข นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทำสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดก็ได้ แต่ทั้งแผน ก และ ข ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาฮินดี 2 วิชาไม่คิดเกรด นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งได้

 
แผน ก: วิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
แผน ข: สารนิพนธ์
(หน่วยกิต)
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
6
6
วิชาแกน
6
6
วิชาบังคับวิชาเอก
15
18
วิชาเลือก
9
12
วิทยานิพนธ์
12
6
รวม
42
42

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา
 2. ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับคัดเลือกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

 • แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษา
 • วิธีวิทยาในการศึกษาสังคมวัฒนธรรม
 • วัฒนธรรมและอารยธรรมอินเดีย
 • อายุรเวท: ภูมิปัญญาโบราณกับการใช้สมัยใหม่
 • อินเดียร่วมสมัย : การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ นโยบายการค้า และการเข้าสู่ตลาดการค้าอินเดียรวมถึงประเด็นด้านการท่องเที่ยว
 • อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม
 • ภาพยนตร์อินเดีย: กระแสและสังคม

นักศึกษาสามารถออกภาคสนามที่ประเทศอินเดียหรือชุมชนชาวอินเดียในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านได้

การเรียนและการวัดผล 

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในขั้นปริญญามหาบัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 1. มีระยะเวลาศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี หรือทำสารนิพนธ์ไม่เกิน 2 ปี
 2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
 3. ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ หรือสาระนิพนธ์

ทุนการศึกษา

             มีแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ เช่น ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนจากสกว. และทุนจากแหล่งอื่นๆ

 

กำหนดการรับสมัคร

             เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม และรอบที่ 2 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี

 

การสอบเข้า

สอบ 2 วิชา ได้แก่

 1. วิชาภาษาอังกฤษ
 2. วิชาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยและอินเดียเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลวิชาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3200
โทรสาร 0-2800-2332
Email : sophana.sri@mahidol.ac.th