MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
ชื่อหลักสูตร :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
 
ชื่อย่อ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)

          ศาสตร์ของวัฒนธรรมศึกษานี้เป็นศาสตร์พื้นฐานของการทำความเข้าใจมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชน ในบางครั้งความรู้สึกแตกต่างทำให้เกิดอคติทางวัฒนธรรม ยิ่งในสภาวะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกไร้พรมแดน กระแสพลวัตภายในสังคมเองส่งผลให้ผู้คนมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบเฉพาะของกลุ่ม ในกลุ่มใหญ่ก็ยังมีกลุ่มย่อยอีกหลายๆ กลุ่ม และในความเป็นกลุ่มย่อยที่แตกต่างจากคนอื่นนี้ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน มีอคติต่อรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเรา สร้างความเป็นอื่นให้กับอีกฝ่าย และนับวันปัญหาของความไม่เข้าใจกันที่มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างหลากหลายนี้จะทวีความรุนแรงขึ้น

          สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรู้ถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเป็นหลักสูตรหลักในการศึกษาวิจัย ผลิตมหาบัณฑิต เผยแพร่องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมบริการวิชาการในการส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของเพื่อมนุษยชาติในสังคม เน้นให้ความสำคัญกับการให้นิยามความหมายของวัฒนธรรมของกลุ่มผู้คนในที่ต่างๆ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลให้ความสนใจศาสตร์ดังกล่าว และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์ด้านนี้อย่างลึกซึ้งกว้างไกล

          ดังนั้นปรัชญาของหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวัฒนธรรมศึกษารู้เท่าทันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมใน 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เป็นผู้มีจริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณการทำงานวิชาการ
 2. เรียนรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ไปประกอบอาชีพทั้งในสายตรงหรือที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอคติทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
 3. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน
 4. มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคมในภาพรวม
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการที่จะแสวงหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นผู้สามารถคัดกรองข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

          จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้

 
แผน ก แบบ ก 2
(หน่วยกิต)
แผน ข
(หน่วยกิต)
 
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 
15
15
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
18
(4) วิทยานิพนธ์
12
-
(5) สารนิพนธ์
-
6
   
รวมไม่น้อยกว่า
39
39

รายวิชาในหลักสูตร

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเชี่ยวชาญด้านอินเดีย)
  • วภวธ 500 ฮินดีขั้นพื้นฐาน
  • วภวธ 501 ฮินดีระดับกลาง
 2. หมวดวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
  • วภวธ 510 แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษา
  • วภวธ 511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม
  • วภวธ 512 วิธีวิทยามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1
  • วภวธ 513 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางสังคมวัฒนธรรม
  • วภวธ 514 ฝึกปฏิบัติ
 3. หมวดวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
  กลุ่มวิชามานุษยวิทยาการแพทย์
  • วภวธ 520 มานุษยวิทยาการแพทย์
  • วภวธ 521 ธุรกิจสุขภาพ
  • วภวธ 522 มานุษยวิทยาโภชนาการ
  • วภวธ 523 สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 524 สุขภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์
  • วภวธ 525 การสื่อสารในงานสาธารณสุข
  กลุ่มวิชามานุษยวิทยาการดนตรี
  • วภวธ 530 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี
  • วภวธ 531 ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ของดนตรี
  • วภวธ 532 ดนตรีในเอเชียอาคเนย์
  • วภวธ 533 ดนตรีไทย
  • วภวธ 534 ดนตรีกับการแสดง
  • วภวธ 535 ดนตรีวิเคราะห์
  • วภวธ 536 ดนตรีร่วมสมัย
  กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและมรดกวัฒนธรรม
  • วภวธ 540 หลักการและแนวคิดพิพิธภัณฑสถาน
  • วภวธ 541 การจัดการและการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์
  • วภวธ 542 การสื่อสาร การศึกษา และกิจกรรมในพิพิธภัณฑสถาน
  • วภวธ 543 การวางแผนและการออกแบบในพิพิธภัณฑสถาน
  • วภวธ 544 มรดกวัฒนธรรม
  • วภวธ 545 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
  กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา
  • วภวธ 550 ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 551 เพศสภาพ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ
  • วภวธ 552 วัฒนธรรมข้ามแดนและโลกาภิวัตน์
  • วภวธ 553 วัฒนธรรมสมัยนิยม
  • วภวธ 554 วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์การเมือง และการกำหนดนโยบาย
  • วภวธ 555 วัฒนธรรมชายขอบ
  • วภวธ 556 ความรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  • วภวธ 557 ระบบความเชื่อและพิธีกรรม
  กลุ่มวิชาอินเดียศึกษา
  • วภวธ 560 ฮินดีเพื่อการสื่อสาร
  • วภวธ 561 วรรณคดีและคติชนวิทยาอินเดีย
  • วภวธ 562 ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ในอินเดีย
  • วภวธ 563 ศิลปะและสถาปัตยกรรมอินเดีย
  • วภวธ 564 อินเดียและเอเชีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 565 วัฒนธรรมและศาสนาในอินเดีย
  • วภวธ 566 เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของอินเดีย
  • วภวธ 567 อินเดียปัจจุบันและสังคมอินเดีย
  • วภวธ 568 โยคะ สุขภาพ อายุรเวช
  กลุ่มวิชาการพัฒนาชนบทศึกษา
  • วภวธ 570 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชนบท
  • วภวธ 571 การจัดการและการวางแผนเพื่อพัฒนาชนบท
  • วภวธ 572 การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • วภวธ 573 การพัฒนามนุษย์
  • วภวธ 574 หลักภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
  • วภวธ 575 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาชนบทในอาเชียน
  • วภวธ 581 วิธีวิทยามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 2
  • วภวธ 582 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยฐานชุมชน
  กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป
  • วภวธ 600 การศึกษาอิสระ 1
  • วภวธ 601 การศึกษาอิสระ 2
 4. วิทยานิพนธ์
  • วภวธ 698 วิทยานิพนธ์
 5. สารนิพนธ์  (สำหรับแผน ข)
  • วภวธ 697 สารนิพนธ์

            นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

โครงการวิจัย และโครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร

แนวทางการทำวิจัยและการศึกษาอิสระของหลักสูตรมีดังนี้

          นโยบายเกี่ยวกับงานวิจัยของหลักสูตร ให้ความสำคัญแก่การทำวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยการเชิญชวนอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ มาร่วมวิจัย ด้วยตระหนักดีว่าศาสตร์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการผสมผสานและถ่ายเทซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ความรู้จากศาสตร์เดียวไม่สามารถตอบปัญหาของสังคมที่มีความสลับซ้ำซ้อนได้ ดังนั้นการทำวิจัยในลักษณะที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น

          โครงการวิจัยของหลักสูตรจึงเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน นอกจากนั้นยังมีการชักชวนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้ามาร่วมโครงการวิจัยด้วย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ความเป็นชาติพันธุ์ วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสุขภาวะ ภาษาและวัฒธรรม สังคมเมือง-สังคมชนบท การย้ายถิ่น การข้ามแดน เพศภาวะ-เพศวิถี มานุษยวิทยาดนตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีโดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิจัยสังคมวัฒนธรรม
 2. นักพัฒนาสังคม พัฒนาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชน
 3. เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย
 4. วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรืองานที่ต้องอาศัยความเข้าใจกลุ่มคนในสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3305
โทรสาร 0-2800-2332
Email : jitjayang@yahoo.com

หรือ หน่วยสนับสนุนการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3231
โทรสาร 0-2800-2332

อื่น ๆ

 • Weblog Indianstudies
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอินเดียศึกษาในประเทศไทยและทั่วโลก งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ