MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
ชื่อหลักสูตร :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
 
ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)

          ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองมาช้านานแล้ว ในปัจจุบันภูมิภาคบริเวณนี้มีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป เพื่อให้เกิดความเจริญและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆข้างต้น การที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะนำความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้เข้าสู่กลุ่มชนต่างๆ อีกทั้ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีปรัชญาว่า "ภาษา และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม" ซึ่งปรัชญาดังกล่าวเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันฯมีความพร้อมทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ประสบการณ์ และบุคลากร ในการดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยภารกิจที่สำคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจและความชำนาญเกี่ยวกับภาษาของกลุ่มชนต่างๆในประเทศไทย และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์ในระดับลึก ปรัชญาของหลักสูตรจึงมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการวิจัยทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนา บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าวและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและการทำวิจัย รวมทั้งมีจริยธรรมการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นไปตามจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและหลักการที่สำคัญทางด้านภาษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง งาน องค์กร และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. คิด วิเคราะห์ อธิบาย และวิจารณ์ ผลงานวิจัย งานวิชาการและสิ่งตีพิมพ์ เพื่อศึกษาตอบโจทย์วิจัย รวมทั้งสามารถวิจัย ค้นคว้าประเด็นปัญหาวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในด้านภาษา วัฒนธรรม
 4. มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม
 5. ถ่ายทอด นำเสนอผลงาน และสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

          จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
72
หน่วยกิต
 • สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
 • สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
-
(ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

 • ผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
  1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรประกอบด้วย 8 รายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 รายวิชา(18 หน่วยกิต) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   • วภภษ 500 สัทศาสตร์
    อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ การออกเสียง การสำเหนียกรู้เสียง และการถ่ายทอดเสียงที่มีในภาษาต่างๆ ลงเป็นสัทอักษร
   • *วภภษ 504 สัทวิทยา
    ทฤษฎีเรื่องเสียงและวิธีการที่นำทฤษฎีเรื่องเสียงมาวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา ฝึกหัดวิเคราะห์ระบบเสียงโดยใช้ข้อมูลจากภาษาต่างๆ
   • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
    วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนวโครงสร้างทางไวยากรณ์ หน่วยคำ การระบุหน่วยคำ การเรียงหน่วยคำ วิภัติปัจจัย หน่วยคำย่อย การระบุหน่วยคำย่อย การกระจายหน่วยคำย่อย การวิเคราะห์คำ วลี อนุพากย์ และประโยค
   • วภภษ 602 เรื่องคัดเฉพาะทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
    เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีสัทศาสตร์และสัทวิทยา ผลกระทบขององค์ประกอบทางสัทศาสตร์ทต่อการวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในภาษาเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 640 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการวางแผนภาษา
    การใช้ภาษา ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดต่างภาษา ภาวะทวิภาษาหรือพหุภาษา ภาษาในภาวะวิกฤติและการฟื้นฟูภาษา ประเด็นในการพัฒนาภาษาและการวางแผนภาษา การกำหนดนโยบายทางภาษาโดยเน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 658 เรื่องคัดเฉพาะทางอรรถศาสตร์
    แนวคิดสำคัญของอรรถศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความหมาย ข้อมูลจากภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 600 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
    ลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ตระกูลไท ออสโตรเอเชียติก ไซโนทิเบตัน ม้ง-เย้า และออสโตรเนเชียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในบริเวณนี้
   • วภภษ 617 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
    ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ งานสำคัญและประเด็นศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบัน
    * รายวิชาใหม่
  2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • วภภษ 654 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
    งานสำคัญทางด้านการแบ่งกลุ่มภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา และการสืบสร้างระบบเสียง ระบบหน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ของภาษาในตระกูลเดียวกันโดยเน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 641 เรื่องคัดเฉพาะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
    ทฤษฎีหลักต่างๆ ที่เกี่ยวกับวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ แนวคิดสำคัญของทฤษฎีวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ ความคิดเห็นที่สำคัญของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ตัวอย่างจากภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 688 เรื่องคัดเฉพาะทางสัมพันธสารวิเคราะห์
    ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาในระดับสัมพันธสาร สัมพันธสารภาษาพูดและภาษาเขียน เรื่องเล่า กระบวนการ การอธิบาย ข้อควรปฏิบัติ
   • วภภษ 606 สัทศาสตร์ขั้นสูง
    ทฤษฎีและการวิเคราะห์เสียง สัทศาสตร์ภาคทดลอง โครงสร้างของเสียงในภาษา การออกเสียง และการรับรู้เสียง ข้อมูลจากภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 642 เรื่องคัดเฉพาะทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
    พัฒนาการของทฤษแนวคิดสำคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับปริชาน วัจนปฏิบัติศาสตร์กับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา
   • วภภษ 643 สัมมนาทางภาษาศาสตร์การศึกษา
    หลักและวิธีการในภาษาศาสตร์การศึกษา การรู้ภาษา การศึกษาระบบทวิภาษา การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม เน้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
   • วภภษ 619 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
    อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ของคนต่างวัฒนธรรม ประเด็นความแตกต่างของเพศภาวะ การสื่อสารในวงการธุรกิจและการเมือง การวิเคราะห์บทสนทนา
   • วภภษ 644 แบบลักษณ์ภาษาและลักษณะสากลของภาษา
    ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลักษณ์ภาษาและลักษณะสากลในด้านลักษณะสากลของระบบหน่วยเสียง ไวยากรณ์ และความหมาย ลักษณะสากล การเปลี่ยนแปลงของภาษา บทบาทของลักษณะสากลในทฤษฎีภาษาศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสากลตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน
   • วภภษ 657 สัมผัสภาษา
    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษา การปนภาษา การสลับภาษา การต่อรองอัตลักษณ์ การธำรงภาษา การฟื้นฟูภาษา
   • วภภษ 622 ลักษณะน้ำเสียงและวรรณยุกต์
    ลักษณะน้ำเสียงในภาษาเอเชียอาคเนย์ ลักษณะและชนิดต่างๆของการทำงานของเส้นเสียง การใช้เครื่องมือตรวจสอบลักษณะน้ำเสียง ประวัติความเป็นมาและการเกิดระบบวรรณยุกต์ในภาษาเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 652 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
    หลักการสำคัญของวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม การจัดทำโครงร่างการวิจัย ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
   • วภภษ 626 การวิจัยตามกำหนด
    การวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันกำหนด
 • ผู้สำเร็จหลักสูตรโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
   • วภภษ 500 สัทศาสตร์
    อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ การออกเสียง การสำเหนียกรู้เสียง และการถ่ายทอดเสียงที่มีในภาษาต่างๆ ลงเป็นสัทอักษร
   • *วภภษ 504 สัทวิทยา
    ทฤษฎีเรื่องเสียงและวิธีการที่นำทฤษฎีเรื่องเสียงมาวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา ฝึกหัดวิเคราะห์ระบบเสียงโดยใช้ข้อมูลจากภาษาต่างๆ
   • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
    วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนว โครงสร้างทางไวยากรณ์ หน่วยคำ การระบุหน่วยคำ การเรียงหน่วยคำ วิภัติปัจจัย หน่วยคำย่อย การระบุหน่วยคำย่อย การกระจายหน่วยคำย่อย การวิเคราะห์คำ วลี อนุพากย์ และประโยค
    * รายวิชาใหม่
  2. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
   หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรประกอบด้วย 5 รายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   • วภภษ 602 เรื่องคัดเฉพาะทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
    เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีสัทศาสตร์และสัทวิทยา ผลกระทบขององค์ประกอบทางสัทศาสตร์ทต่อการวิเคราะห์ทางสัทวิทยาในภาษาเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 640 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการวางแผนภาษา
    การใช้ภาษา ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดต่างภาษา ภาวะทวิภาษาหรือพหุภาษา ภาษาในภาวะวิกฤติและการฟื้นฟูภาษา ประเด็นในการพัฒนาภาษาและการวางแผนภาษา การกำหนดนโยบายทางภาษาโดยเน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 658 เรื่องคัดเฉพาะทางอรรถศาสตร์
    แนวคิดสำคัญของอรรถศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความหมาย ข้อมูลจากภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 600 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
    ลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ตระกูลไท ออสโตรเอเชียติก ไซโนทิเบตัน ม้ง-เย้า และออสโตรเนเชียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในบริเวณนี้
   • วภภษ 617 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
    ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ งานสำคัญและประเด็นศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบัน
  3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • วภภษ 654 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
    งานสำคัญทางด้านการแบ่งกลุ่มภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา และการสืบสร้างระบบเสียง ระบบหน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ของภาษาในตระกูลเดียวกันโดยเน้นภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 641 เรื่องคัดเฉพาะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
    ทฤษฎีหลักต่างๆ ที่เกี่ยวกับวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ แนวคิดสำคัญของทฤษฎีวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ ความคิดเห็นที่สำคัญของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ตัวอย่างจากภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 688 เรื่องคัดเฉพาะทางสัมพันธสารวิเคราะห์
    ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาในระดับสัมพันธสาร สัมพันธสารภาษาพูดและภาษาเขียน เรื่องเล่า กระบวนการ การอธิบาย ข้อควรปฏิบัติ
   • วภภษ 606 สัทศาสตร์ขั้นสูง
    ทฤษฎีและการวิเคราะห์เสียง สัทศาสตร์ภาคทดลอง โครงสร้างของเสียงในภาษา การออกเสียง และการรับรู้เสียง ข้อมูลจากภาษาในเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 642 เรื่องคัดเฉพาะทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
    พัฒนาการของทฤษแนวคิดสำคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับปริชาน วัจนปฏิบัติศาสตร์กับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา
   • วภภษ 643 สัมมนาทางภาษาศาสตร์การศึกษา
    หลักและวิธีการในภาษาศาสตร์การศึกษา การรู้ภาษา การศึกษาระบบทวิภาษา การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม เน้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
   • วภภษ 619 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
    อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ของคนต่างวัฒนธรรม ประเด็นความแตกต่างของเพศภาวะ การสื่อสารในวงการธุรกิจและการเมือง การวิเคราะห์บทสนทนา
   • วภภษ 644 แบบลักษณ์ภาษาและลักษณะสากลของภาษา
    ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลักษณ์ภาษาและลักษณะสากลในด้านลักษณะสากลของระบบหน่วยเสียง ไวยากรณ์ และความหมาย ลักษณะสากล การเปลี่ยนแปลงของภาษา บทบาทของลักษณะสากลในทฤษฎีภาษาศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสากลตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน
   • วภภษ 657 สัมผัสภาษา
    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษา การปนภาษา การสลับภาษา การต่อรองอัตลักษณ์ การธำรงภาษา การฟื้นฟูภาษา
   • วภภษ 622 ลักษณะน้ำเสียงและวรรณยุกต์
    ลักษณะน้ำเสียงในภาษาเอเชียอาคเนย์ ลักษณะและชนิดต่างๆของการทำงานของเส้นเสียง การใช้เครื่องมือตรวจสอบลักษณะน้ำเสียง ประวัติความเป็นมาและการเกิดระบบวรรณยุกต์ในภาษาเอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 652 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
    หลักการสำคัญของวิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม การจัดทำโครงร่างการวิจัย ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
   • วภภษ 626 การวิจัยตามกำหนด
    การวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันกำหนด
  4. วิทยานิพนธ์
   • วภภษ 699 วิทยานิพนธ์
    กำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย ให้มีการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การเก็บข้อมูล การการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการประเมินผลงานอย่างมีจริยธรรม
   • วภภษ 799 วิทยานิพนธ์
    กำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย ให้มีการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การเก็บข้อมูล การการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการประเมินผลงานอย่างมีจริยธรรม

โครงการวิจัยของหลักสูตร

          แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตร มีดังนี้

 1. การศึกษาภาษาตามแนวสัทศาสตร์ และสรศาสตร์ (Phonology)
 2. การศึกษาภาษาตามแนววากยสัมพันธ์
 3. การศึกษาภาษาตามแนวอรรถศาสตร์
 4. การศึกษาภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม
 5. การศึกษาภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
 6. การศึกษาภาษาตามแนวสัมพันธ์วิเคราะห์
 7. การศึกษาภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ และปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือได้เกียรตินิยมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์
 3. มีประสบการณ์วิจัยด้านภาษาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน หรือ นำเสนอผลงานวิชาการเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมที่มีผู้ประเมิน (peer review proceedings) อย่างน้อย 1 ผลงาน
 4. มีหนังสือรับรองความสามารถและความประพฤติจากอาจารย์หรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
 2. นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์
 3. นักวิชาการหรือนักพัฒนาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
 4. ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

             ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3323
โทรสาร 0-2800-2332
Email : sumittra.sur@mahidol.ac.th

หรือ หน่วยสนับสนุนการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3231
โทรสาร 0-2800-2332