MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ

 
ติดต่อ :
ห้องพัก ชั้น 3 ห้อง 312/2      โทรศัพท์ 02-800-2308 - 14 ต่อ 3327
nuntiya.dou@mahidol.ac.th, canuntiya@yahoo.com
การศึกษา :
Ph.D. ( Journalism studies ) จาก Cardiff University
งานวิจัยที่สนใจ :
- การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
- การวิเคราะห์ผู้รับสาร
- การสื่อสารภาพลักษณ์
- การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านการสื่อสาร
- สื่อมวลชนและวัฒนธรรมศึกษา
งานวิจัย ( 17 )
2559 :
โครงการสร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย
2559 :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2559 :
การทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส
2557 :
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะแรงงานข้ามชาติ
2557 :
การสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสารธารณะของไทยพีบีเอส
2555 :
โครงการสำรวจความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชม (Trust Rating) และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของ “ไทยพีบีเอส”
2555 :
บทบาทของตำรวจท่องเที่ยวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2554 :
การเปรียบเทียบความต้องการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการรับรู้มิติด้านความปลอดภัยของตำรวจท่องเที่ยวไทย
2554 :
Thailand Media Development Report
2554 :
โครงการจัดรูปแบบองค์ความรู้การสื่อสารสุขภาวะในสังคมไทย
2553 :
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2549 :
การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ
2548 :
ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการสื่อสารและนักสื่อสารสุขภาพ
2547 :
การประเมินประสิทธิผลรายการ ‘สานความรู้ สู่คุณภาพการศึกษา)
2538 :
กลยุทธ์การนำเสนองานของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
---- :
โครงการลูกหลานไทยหัวใจกตัญญูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว
-- :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผลงานตีพิมพ์ ( 16 )
2559 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ , สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ . (  2559  ). การสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการไทยพีบีเอสตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ . วารสารศาสตร์ , ปีที่ 9 ฉบ , 207-244 .
2558 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ , สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ . (  2558  ). การบริโภคสื่อสาธารณะ: การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้ชม . นิเทศศาสตรปริทัศน์ , ปีที่ 18 ฉ , 187-198 .
2558 :
ปิมปภา ร่วมสุข , ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ,ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ . (  2558  ). การสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมั่นใจในเด็กปฐมวัย . Veridian E-Journal , 8 (1) , 903-922 .
2557 :
พ.ต.ท. ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ , นันทิยา ดวงภุมเมศ . (  2557  ). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าใหม่ของเครื่องสำอางเสริมความงามที่จำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต . วารสารศาสตร์ , ปีที่7 ฉบั , 176-195 .
2556 :
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ , นันทิยา ดวงภุมเมศ . (  2556  ). ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ ‘ไทยพีบีเอส’ ในฐานะสื่อสาธารณะ . วารสารศาสตร์ , ปีที่ 6 ฉบ , 121-141 .
2553 :
Nuntiya Doungphummes , Malee Boonsiripunth . (  2553  ). “Thailand’s Health Communication Implication: From Burred Notions to Practical Challenges” . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล ). , ปีท , 111-130 .
2551 :
ใจรัตน์ จตุรภัทรพร , นันทิยา ดวงภุมเมศ . (  2551  ). “สองขั้วของสินค้าเชิงวัฒนธรรม” . The Milestone, St. John’s University , Vol. 3 No. , .
2550 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ , . (  2550  ). “ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย” . , วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่ , .
2549 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ , . (  2549  ). การประเมินรายการโทรทัศน์ “สานความรู้ สู่คุณภาพการศึกษา”: ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. . วารสารเซนต์จอห์น , ปีท , .
2015 :
Nuntiya Doungphummes , Marcelle Cacciattolo . (  2015  ). Intercultural Competence through Teaching Practicum in Thailand: A Reflexive Account of Australian Preservice Teachers . Journal of Asian Critical Education , Vol. 3 , 12-28 .
2012 :
Pimmada Wichasin , Nuntiya Doungphummes . (  2012  ). “A Comparative Study of International Tourists’ Safety Needs and Thai Tourist Polices’ Perception towards International Tourist’s Safety Needs” . World Academy of Science, Engineering and Technology , WASET online international journal , Issue 67, , 1372-1378 .
2006 :
John Langer , Nuntiya Doungphummes . (  2006  ). “An Everyday World of Media: The New Literacy Challenge in Thailand” . วารสารนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปีท , .
2005 :
Nuntiya Doungphummes , . (  2005  ). “Critical Media Education in Thailand: Where It Stands?” . วารสารเซนต์จอห์น , ปีท , .
2004 :
Nuntiya Doungphummes , . (  2004  ). “Articulating the Local and the Global: Rural Thai Television News Audiences in Context” . The Milestone, St. John’s University , Vol. 2 No. , .
2003 :
Nuntiya Doungphummes , . (  2003  ). “‘Speaking for themselves’: Investigating Media Imperialism from an ‘Insider’s Point of View’ . The Milestone, St. John’s University , Vol. 1 No. , .
2001 :
Nuntiya Doungphummes , . (  2001  ). “The Methodological Mobilisation in Media Audience Studies from ‘Quantitative to Qualitative’ Approach” . Journal of Communication Arts, St. John’s University , Vol. 1 No. , .
การนำเสนอ ( 9 )
2012 :
“A Comparative Study of International Tourists’ Safety Needs and Thai Tourist Polices’ Perception towards International Tourists’ Safety Needs”
2010 :
“Thailand’s Health Communication Implication: From Burring Notion to Practical Challenge”
2008 :
“The Application of Ethnographic Approach in Studying Media Audiences”
2007 :
“Thailand’s Health Communication System: from Unpromising Attempt to Disputable Challenge”
2006 :
“The Power of Media Language and the Case for Media Literacy: A View from Thailand”
2005 :
“The History of Thai Press: A Road to Freedom?”
2005 :
“The Status of Media Education in Thailand”
2003 :
“Articulating the Local and the Global: Rural Thai Television News Audiences in Context”
2003 :
“‘Speaking for themselves’: Investigating Media Imperialism from an ‘Insider’s Point of View’
ผลงานอื่นๆ ( 4 )
2549 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ , . ( 2549 ). หลักการประชาสัมพันธ์..
2011 :
Nuntiya Doungphummes , . ( 2011 ). Television News and the Politics of Glocalisation : Ethnographic Audience Research in Rural Thailand..
2009 :
John Langer , Nuntiya Doungphummes . ( 2009 ). “Media Education in Thailand: Contexts and Prospects” in Cheung..
2001 :
Nuntiya Doungphummes , . ( 2001 ). “Reviewed K. Johnson (2001) Television and Social Change in Rural India” ..