MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

ดร.ณรงค์  อาจสมิติ

 
ติดต่อ :
ห้องพัก ชั้น 3 ห้อง 312/6      โทรศัพท์ 02-800-2308 - 14 ต่อ 3331
narong.ard@mahidol.ac.th
การศึกษา :
ปริญญาเอก ( Southeast Asian Studies ) จาก The Australian National University
งานวิจัยที่สนใจ :
- เครือข่ายทางสังคม
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในเขตเมืองและชนบท
- วัฒนธรรมกับการพัฒนา
- วัฒนธรรมชายขอบ
-
งานวิจัย ( 4 )
2552 :
สุรามิติทางสังคมและวัฒนธรรม : บทสะท้อนผ่านบทเพลง
2552 :
โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวัฒนธรรมในการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
2552 :
การใช้ภาษาและทัศนคติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยกับแนวทางการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์โดยชุมชนแบบยั่งยืน
:
โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน - แม่กลอง ระยะที่ 2 (โครงการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชน)
ผลงานตีพิมพ์ ( 0 )
การนำเสนอ ( 2 )
2552 :
Strengthening Community Working Nodes in Rural Development : Case Studies from Thailand
2552 :
สุรา มิติทางสังคมวัฒนธรรม: บทสะท้อนผ่านบทเพลง
ผลงานอื่นๆ ( 2 )
2538 :
ณรงค์ อาจสมิติ , . ( 2538 ). การศึกษาทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน..
2537 :
ณรงค์ อาจสมิติ , . ( 2537 ). ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์ต่อการเป็นโรคพยาธิปากขอในภาคใต้: กรณีศึกษาบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ...