MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์

 
ติดต่อ :
ห้องพัก ชั้น 3 ห้อง 320      โทรศัพท์ 02-800-2308 - 14 ต่อ 3300
kwan7chit@yahoo.com
การศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ประชากรศาสตร์ ) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ :
- สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ย้ายถิ่น
- การวิจัยข้ามวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ
- การบูรณาการทางวัฒนธรรมกับการย้ายถิ่น
-
งานวิจัย ( 14 )
2553 :
การตายของเด็กไทยพุทธและไทยมุสลิม:ความแตกต่างที่เกิดจากความไม่เท่าเทียม?
2548 :
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพแรงงานพม่าในจังหวัดระนอง
2548 :
การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางเรื่อง ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัต และการท้าทาย
2547 :
โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน - แม่กลอง(การศึกษาการเปลี่ยนแปลง การธำรงอยู่ และการพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง)
2547 :
การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโดยอบต. กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2547 :
การใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างชาติพม่าในจังหวัดระนอง
2547 :
การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโดยองค์การบริหารส่วนตำบล:กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2547 :
“การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร” แผนกลยุทธ์งานวิจัยสุขภาพ ทบทวนและปรับเปลี่ยนครั้งที่ 1
2546 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย:กลุ่มชาติพันธุ์ฮกเกี้ยน(นำเสนอด้วยรูปเล่มและระบบมัลติมีเดีย)
2546 :
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงโดยชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
2546 :
โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ความเชื่อในการดูแลรักษาสุขภาพและความเจ็บป่วยของชาวฮกเกี้ยน
2545 :
ชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก: เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
-- :
การบูรณาการการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษากระดูกหัก
:
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง
ผลงานตีพิมพ์ ( 7 )
2553 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , . (  2553  ). Socioeconomic Inequalities in Child Mortality: A Comparison Between Thai Buddhists and Thai Muslims . Journal of Health Research , 24(2) , 81-86 .
2553 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , . (  2553  ). ศาสนากับสุขภาพของผู้สูงอายุ . ธรรมศาสตร์เวชสาร , 10 (3) , 1 – 8 .
2553 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , . (  2553  ). การบำบัดโดยการสวนล้างลำไส้ . วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก , 3 (2) , 4 - 15 .
2553 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , . (  2553  ). การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมมีบทบาทต่อการตายของเด็กในกลุ่มน้อยที่เป็นผู้อพยพหรือไม่ . วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , 28 (3) , 5-13 .
2551 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , จรรยา เศรษฐบุตร, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และแคทรีนฟอร์ด . (  2551  ). การตายที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาวไทยและชาวเขาในประเทศไทย: การศึกษาจากสำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติ . วิจัยประชากรและสังคม , 16 (2) , 143 - 164 .
2549 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , . (  2549  ). การใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างชาติพม่าในจังหวัดระนอง . , , 135 - 149 .
2544 :
เสาวภา พรสิริพงษ์ , ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, ธวัชชัย เพ็งพินิจ . (  2544  ). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงโดยชุมชน . วารสารสังคมศาสตร์การแพทย์ , 12 (1) , 57 - 79 .
การนำเสนอ ( 3 )
2553 :
Religious Differentials in Child mortality : Evidence from Buddhists and Muslims in Thailand
2553 :
การเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นจากความทรงจำร่วมของชุมชน
2548 :
ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัต และการท้าทาย
ผลงานอื่นๆ ( 3 )
2548 :
เสาวภา พรสิริพงษ์ , พรทิพย์ อุศุภรัตน์, อภิญญา บัวสรวง, ดวงพร คำนูณวัฒน์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ . ( 2548 ). วิถีชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี. กรุงเทพฯ: บริษัทเอกพิมพ์ไท จำกัด...
2544 :
เสาวภา พรสิริพงษ์ , ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, ธวัชชัย เพ็งพินิจ . ( 2544 ). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคอุจาระร่วงอย่างแรงโดยชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดระนอง. การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงโดยชุมชน: จังหวัดระนอง. การเสวนาสหสาขาวิชาการระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 ก.พ. 44 กทม. ..
2543 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ , . ( 2543 ). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ฮกเกี้ยน. กรุงเทพ: สหธรรมมิก...