MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

ดร.ธีรพงษ์  บุญรักษา

 
ติดต่อ :
ห้องพัก ชั้น ห้อง      โทรศัพท์ 02-800-2308 - 14 ต่อ 3203 และ 3322
lctbr@mahidol.ac.th, theeraphongb@yahoo.com
การศึกษา :
ปร.ด. ( บริหารธุรกิจ ) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานวิจัยที่สนใจ :
- วัฒนธรรมกับการบริหาร
- องค์การและการบริหาร
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารองค์การวิถีพุทธ
- ผู้ประกอบการสังคม/วัฒนธรรม
งานวิจัย ( 6 )
2552 :
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตัวของผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร และความรู้สึกผูกพันในองค์กรของบุคลากร : กรณีศึกษาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล""
2550 :
โครงการทบทวนวรรณกรรมและประมวลองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุภายใต้โครงการวิจัยเพื่อหายุทธศาสตร์ทางสุขภาพเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ : โครงการนำร่องในจังหวัดนครปฐม
2549 :
ความสัมพันธ์ระหว่างความสำนึกในหนี้บุญคุณการตอบสนองความต้องการวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 :
โครงการวิจัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เรื่อง ""การพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ""
:
โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวัฒนธรรมในการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
:
การสำรวจความคิดเห็นและความนิยมต่อรายการ ""ชีวิตที่ออกแบบได้ : Design for Life""
ผลงานตีพิมพ์ ( 1 )
2552 :
เสาวภา พรสิริพงษ์ , ธีรพงษ์ บุญรักษา . (  2552  ). ผู้สูงอายุไทย...สูงวัยอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี . วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 1 - 2 , .
การนำเสนอ ( 2 )
2551 :
คุณลักษณะผู้นำ การปฏิบัติตัวของผู้นำ กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร: กรณีศึกษาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
2549 :
สูงวัยอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี กลับสู่วิถีแบบไทยไทย
ผลงานอื่นๆ ( 1 )
2549 :
เสาวภา พรสิริพงษ์ , สุภาพร ฤดีจำเริญ, และ ธีรพงษ์ บุญรักษา . ( 2549 ). สูงวัยอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีกลับสู่วิถีแบบไทยไทย. รายงานการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุตามโครงการทบทวนวรรณกรรมและประมวลองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล...