MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

โครงการวิจัยการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน (2547)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

          ผลจากการวิจัยทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ เรื่อง "ชุบชีวิตหอกระจายข่าวด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม" ในชุด "สร้างสรรค์ปัญญา : ชุดนโยบายสาธารณะ ลำดับที่ 12" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          ภารกิจสำคัญของโครงการ คือ การบอกให้ชาวบ้านและชุมชนรู้ว่า พวกเขามีสื่ออยู่ในมือ และสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลัก อย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ซึ่งกระบวนการวิจัยได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่ศึกษา ผู้นำและชุมชนเข้าใจบทบาทและความสำคัญของหอกระจายข่าวสาร ชุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดำเนินงาน

          บทสรุปที่ชัดเจนของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ งานสื่อสารชุมชน มีธรรมชาติที่ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ งานกระจายเสียง และงานบริหารจัดการ ซึ่งในงาน 2 มิตินี้ต้องมีฐาน 3 ชั้นที่รองรับ ฐานชั้นแรก คือ การร่วมแรงร่วมใจจากชุมชน ฐานชั้นที่สอง คือ การร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายของชุมชน และฐานชั้นสุดท้าย คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานใกล้ตัวในท้องถิ่น

 

อ่านฉบับเต็ม : PDF