MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 

          สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำหน้าที่การสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นทุนในการพัฒนาประเทศแก่องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งสถาบันฯ ดำเนินไปอย่างมีเป้าหมาย และมีจุดประสงค์ชัดเจนโดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้คนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในวิถีการดำรงชีพ ผลงานการวิจัยของสถาบันฯ หลายเรื่องถูกนำไปใช้ในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารประเทศเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐได้เน้นให้ความสำคัญ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้เจ้าของภาษา และวัฒนธรรมนั้น ๆ ตระหนักในคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมานฉันท์ด้วย

          โดยฝ่ายการวิจัย มีผู้บริหารสถาบันฯ รับผิดชอบด้านการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ ด้านภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนา เพื่อนำมาใช้จัดการทำการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกลุ่มวิจัย (Clusters) ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่

  • กลุ่มการสนทนาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
  • กลุ่มพิพิธภัณฑ์
  • กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
  • กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
  • กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
  • กลุ่มวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  • กลุ่มสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์
  • กลุ่มสื่อสารเพื่อการพัฒนา

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิจัย

 

จำนวนบุคลากรวิจัย

 

ปีงบประมาณ
อาจารย์ (คน)
นักวิจัย (คน)
รวม
ปกติ
ลาเรียน
ปกติ
ลาเรียน
2551
30
0
7
1
36
2552
30
0
6
1
35
2553
30
1
1
1
33
2554
30
1
1
1
33
2555
27
2
1
1
31

 

จำนวนเงินทุนวิจัยต่อจำนวนโครงการในรอบ 5 ปี

 

 

สัดส่วนจำนวนทุนการวิจัยที่ได้รับ