MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2558
 

ชุดโครงการวิจัย เรื่องชาติพันธุ์: พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้าชุดโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์

ชุดโครงการประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์: พลวัตการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์

โครงการย่อยที่ 2
พลวัตวัฒนธรรมไทดำ: คติความเชื่อและการละเล่น

หัวหน้าโครงการ : นายพิเชฐ สีตะพงศ์

ผู้ร่วมวิจัย : นายไอยเรศ บุญฤทธิ์

 

โครงการย่อยที่ 3 การเรียนรู้เชิงปริวรรตเพื่อพลวัตการสืบสานวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย

ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวพธู คูศรีพิทักษ์

 

โครงการย่อยที่ 4 การฟื้นฟูอัตลักษณ์ผู้ไทในบริบทการเป็นสมาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ

ผู้ร่วมวิจัย : นายณรงค์ อาจสมิติ

  

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ (ระยะเวลา 2 ปี)

ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน

หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

ชุดโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัทไทยในอินเดีย

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา

ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู เหมือนจันทร์เชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี และอาจารย์ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

 

โครงการย่อยที่ 2 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศไทยและในประเทศเมียนมาร์

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรณู เหมือนจันทร์เชย

ผู้ร่วมวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี และอาจารย์ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

  

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน

ทุนสนับสนุน : แผนงานวิจัยมุ่งเป้า เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

หัวหน้าชุดโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

ชุดโครงการประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง และ รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ


โครงการย่อยที่ 2 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอน

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา

ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์


โครงการย่อยที่ 3 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ครอบครัวและชุมชน

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์

ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

  

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง เยาวชน : พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ

ทุนสนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)

หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์

ชุดโครงการประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 การจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างสมดุล

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์

ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา


โครงการย่อยที่ 2 เยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์

ผู้ร่วมวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์ และ นายวิทิตต์ ดุริยอังกูร


โครงการย่อยที่ 3 สร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ และ อาจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

  

โครงการวิจัย เรื่อง การสืบสานพิธีเสนเรือนในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง/ไทดำ
ทุนสนับสนุน :
งบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์

  

โครงการวิจัย เรื่อง ดนตรีในวิถีชีวิตเด็กกลุ่มชาติพันธุ์: การศึกษานำร่องของบริบทชุมชนและการจัดการเรียนรู้ดนตรี

ทุนสนับสนุน : โครงการ Talent Management

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

  

โครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ทุนสนับสนุน : แผนงานวิจัยมุ่งเป้า เสนอต่อ สกว. ฝ่ายชุมชนและสังคม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ดร.นันธิดา จันทรางศุ

  

โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558)* ต่อเนื่องระยะที่ 3

ทุนสนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ผู้ร่วมวิจัย : นายสาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี, นายแวยุโซะ สามะอาลี, นายเจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง, นายแวมายิ ปารามัล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และนายยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

  

โครงการวิจัย เรื่อง Pilot Mother Tongue-Based Bilingual/Multilingual Education (MTB-MLE/BE) Program for Patani Malay speaking chidren in Thailand's 4 Southern Border Provinces (2007-2016) (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ทุนสนับสนุน : UNICEF

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

  

โครงการวิจัย เรื่องInstitutionalization Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB MLE) in Thailand's Deep South

ทุนสนับสนุน : European Union [Eu]

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี ลัดเลีย (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) นางสาวปนัดดา เรืองสงค์ และนายมูหัมมัดตอลาล แกมะ

  

โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลการไม่แสดงออกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยบรู

ทุนสนับสนุน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ

  

โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สัมพันธสารเรื่องกวามโตเมือง

ทุนสนับสนุน : ทุนส่วนตัว

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

  

โครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพงานวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย

ทุนสนับสนุน : ทุนส่วนตัว

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

  

โครงการวิจัย เรื่องภาษาถิ่นและภาษาปะหล่องในประเทศจีนพม่า และไทย: ระบบเสียง คำศัพท์ และการจัดแบ่งกลุ่ม (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ทุนสนับสนุน : การวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ดีผดุง

  

โครงการวิจัย เรื่อง บทบาทของศาสนาฮินดูซิกข์ และเชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศไทยปีที่ 2

ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนาศรีจำปา

  

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนหาของป่าล่าสัตว์ในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐาน: กลุ่มมานิ (ซาไก), มลาบรี (ตองเหลือง) และมอเกล็น

ทุนสนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี

ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวนารา บุตรพลอย นายชุมพล โพธิสาร นายสราวุฒิ ไกรเสม และนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงศ์

  

โครงการวิจัย เรื่อง Humanitarianism from Below? A study of Community based Actors, local Governance and Human Security in the Thai-Burmese Border Spaces

ทุนสนับสนุน : การวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ