MAHIDOL UNIVERSITY  |  WEBMAIL  |  CONTACT  |  INTRANET
  
TH   ENG 
 
 
ค้นหาจาก ทุกหลักสูตร พบทั้งหมด 777 เรื่อง
 
2555
 
Author : สุรีย์พร กร่างสะอาด
 
Advisor : ธนายุส ธนธิติ
2555
 
Author : วรวิทย์ วราสินธ์
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2555
 
Author : ทรงฤทธิ์ สรีสารคาม
 
Advisor :
2555
 
Author : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
 
Advisor :
2554
 
Author : ศิรินทร์พร สุรบูรณ์กุล
 
Advisor :
2554
 
Author : วีระชาติ สุขสุวรรณ
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2554
 
Author : วิภาพร ภูริธนสาร
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2554
 
Author : ภรณี ภูศรี
 
Advisor :
2554
 
Author : วลัยพร วังคะฮาต
 
Advisor : ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
2554
 
Author : ชนน์ชนก พลสิงห์
 
Advisor :
2554
 
Author : DARMAYASA I MADE
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2554
 
Author : ธนัท รักษาญาติ
 
Advisor :
2554
 
Author : ชยาภา อานามวัฒน์
 
Advisor : ณรงค์ อาจสมิติ
2554
 
Author : ปรเมศวร์ สรรพศรี
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2554
 
Author : สุริยน รู้สมัย
 
Advisor :
2554
 
Author : สมกนก ยิ้มสนิท
 
Advisor : ศิริจิต สุนันต๊ะ
2554
 
Author : หริรักษ์ สุขศิริวัฒน์
 
Advisor : ณรงค์ อาจสมิติ
2554
 
Author : รุจิ อาการ์วัล
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2554
 
Author : ประจักษ์ คีรีศรี
 
Advisor : ธนายุส ธนธิติ
2554
 
Author : ธีรอาภา บุญจันทร์
 
Advisor :
2554
 
Author : ZHANG YUXI
 
Advisor :
2554
 
Author : ศุภกิต บัวขาว
 
Advisor :
2554
 
Author : วิชญา บวรวิวรรธน์
 
Advisor :
2554
 
Author : อัมพิกา รัตนพิทักษ์
 
Advisor :
2554
 
Author : คันธรส วิทยาภิรมย์
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2554
 
Author : อมรรัตน์ รัตนวงค์
 
Advisor : อิสระ ชูศรี
2554
 
Author : กรชนก นันทกนก
 
Advisor :
2554
 
Author : ปิรัญญา วงศ์ขัติย์
 
Advisor :
2554
 
Author : ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
 
Advisor :
2554
 
Author : รุสดี มาซอ
 
Advisor :
2554
 
Author : ทิพวรรณ พ่อขันชาย
 
Advisor :
2554
 
Author : อรรถวุฒิ หมัดโรจน์
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2553
 
Author : มนัสนันท์ ภัทรเทียนธรรม
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2553
 
Author : มนฤดี พงศ์พุทธชาติ
 
Advisor :
2553
 
Author : ดิษยนันท์ เพชรผ่องใส
 
Advisor :
2553
 
Author : สโรชา เกสโร
 
Advisor : สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
2553
 
Author : ขวัญกมล พรายแพร้ว
 
Advisor : ปัทมา พัฒน์พงษ์
2553
 
Author : นัทกร ประจุศิลป
 
Advisor :
2553
 
Author : นิติกร ฤทธิโคตร
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2553
 
Author : เบญจมาศ ยศพิทักษ์
 
Advisor :
2553
 
Author : พรรณี ภาระโภชน์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2553
 
Author : จารุมน เทียนไพบูลย์ศิริ
 
Advisor :
2553
 
Author : ทิวาพร ธงทอง
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2553
 
Author : บุษบาพร กิตติสารวัณโณ
 
Advisor : ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
2553
 
Author : ธรรมิกา นามนาคประเสริฐ
 
Advisor : ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
2553
 
Author : มานิดา พากเพียร
 
Advisor :
2553
 
Author : สิวินีย์ ไชยพงษ์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2553
 
Author : พรนภัส ทับทิมอ่อน
 
Advisor : ปัทมา พัฒน์พงษ์
2553
 
Author : แวววรรณ พุทธรักษา
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2553
 
Author : พิมพ์นภัส โตสติ
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2553
 
Author : สุกัญญา รัตนธาราธิคุณ
 
Advisor :
2553
 
Author : ดรุณี มีแล้ว
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2553
 
Author : บุหงา สุวรรณสังข์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2553
 
Author : วิริยา แสนเยีย
 
Advisor : ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
2553
 
Author : วันชนะ ฤกษ์สมุทร
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2553
 
Author : อารีวรรณ สุวรรณวาล
 
Advisor :
2553
 
Author : พัฒน์กานต์ จันทนา
 
Advisor : ณรงค์ อาจสมิติ
2553
 
Author : พงค์ธร พันธุ์ผาด
 
Advisor :
2553
 
Author : สิริยาพร สาลีพันธ์
 
Advisor : สมใจ ดำรงสกุล
2553
 
Author : ศิริลักษณ์ รัตนาวิทย์
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2553
 
Author : พนัง ปานช่วย
 
Advisor :
2553
 
Author : ศิรินุช ครุฑธกะ
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2553
 
Author : ซารีนา จุลธีระ
 
Advisor : สมใจ ดำรงสกุล
2553
 
Author : นฤมล ผุยมูลตรี
 
Advisor : ศิริจิต สุนันต๊ะ
2553
 
Author : วีระวัลย์ กรมงคลลักษณ์
 
Advisor :
2553
 
Author : วัชรากร บุญเพ็ง
 
Advisor : สุมนา ตังคณะสิงห์
2553
 
Author : วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2553
 
Author : ธนาสิริ สุธีธร
 
Advisor :
2553
 
Author : รัฐนิตย์ โกมลวานิช
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2553
 
Author : กฤษณา คานิเลา
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2553
 
Author : HAMAM SUPRIYADI
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2553
 
Author : รัตนา จันทร์เทาว์
 
Advisor : อิสระ ชูศรี
2553
 
Author : ปุณย์จรีย์ สรสีสม
 
Advisor : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
2553
 
Author : ศศิกานต์ กีรติวิทยายุต
 
Advisor : อิสระ ชูศรี
2553
 
Author : จริยา หนูตีด
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2553
 
Author : น้ำทิพย์ แสงอ่อน
 
Advisor : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
2553
 
Author : เคยา ปัตตเน
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2553
 
Author : กฤติมา จรรยาเพศ
 
Advisor :
2553
 
Author : เสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์
 
Advisor : อมร แสงมณี
2553
 
Author : พระครูพิศาลสมุทรกิจ
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2553
 
Author : พระสฤษดิ์ นาคสุวรรณ
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2553
 
Author : ลลิตา ฉัตรมงคล
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2553
 
Author : ศศิณี โสรินทร์
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2552
 
Author : ปัญยภัสสร์ เปี่ยมโอภาศ
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : อุไรวรรณ รัตนพันธ์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2552
 
Author : เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์
 
Advisor :
2552
 
Author : พึงใจ ติณสูลานนท์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2552
 
Author : จักรพงษ์ แขวงรถ
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2552
 
Author : มนชญา ดุลยากร
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2552
 
Author : อารัมภ์ เอี่ยมละออ
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : ภัทรธร ชวนะคุรุ
 
Advisor :
2552
 
Author : ศิริวรรณ ใยยะธรรม
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2552
 
Author : ไชยธีระ พันธุ์ภักดี
 
Advisor :
2552
 
Author : ยุพา สรรพวีรวงศ์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : ปทุมพร บุญชุม
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : กุลยา ไทรงาม
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2552
 
Author : ศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ
 
Advisor : สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
2552
 
Author : ศยามล ศรสุวรรณศรี
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : วสันต์ หอมจันทร์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : สิรารุจ กิตติวรเชฎฐ์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : ณัฐภา ธโนศวรรย์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2552
 
Author : เทอด อยู่จุ้ย
 
Advisor : สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
2552
 
Author : สิริรัตน์ สีสมบัติ
 
Advisor : รัตนา บุญมัธยะ
2552
 
Author : เชาวน์มนัส ประภักดี
 
Advisor : รัตนา โตสกุล
2552
 
Author : อนุรักษ์ ก้านจันทร์
 
Advisor : ธนายุส ธนธิติ
2552
 
Author : เขมณัฏฐ์ เชื้อชัย
 
Advisor : ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
2552
 
Author : ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2552
 
Author : วิภาวี ติยเวศย์
 
Advisor :
2552
 
Author : ไอยเรศ บุญฤทธิ์
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2552
 
Author : ศิริอร เพชรภิรมย์
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2552
 
Author : กัลยา ซองรัมย์
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2552
 
Author : สุพิชญา จันทร์พรรค
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2552
 
Author : วสุชา สิริรชดา
 
Advisor : ธนายุส ธนธิติ
2552
 
Author : สมคิด จำนงศร
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2552
 
Author : ร้อยโทนิทัสน์ ชิตโสภณ
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2552
 
Author : สีไพร พลอยทรัพย์
 
Advisor : ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
2552
 
Author : อังศณา ฤทธิ์อยู่
 
Advisor :
2552
 
Author : มนทิพา ทรงพานิช
 
Advisor :
2552
 
Author : ภาวัติ บุญกาญจน์
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2552
 
Author : กุมารี ลาภอาภรณ์
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2552
 
Author : ดอยธิเบศร์ ดัชนี
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2552
 
Author : สุมิตรา ทองเผือก
 
Advisor : ณรงค์ อาจสมิติ
2552
 
Author : ขนิษฐา ใจมโน
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2552
 
Author : ณัฐมน โรจนกุล
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2552
 
Author : สิริกัญญา วรชิน
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2552
 
Author : นิคม บางจริง
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2552
 
Author : ปริย นวมาลา
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2552
 
Author : พระมหาวิชา กมลภา
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2552
 
Author : กฤษดา ด้วงนอก
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2552
 
Author : ชฎาพร กมลกิจไพศาล
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2551
 
Author : อัญชลี เลากลาง
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2551
 
Author : ณัฐพงศ์ เจริญกฤตยาวุฒิ
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2551
 
Author : ชรินรัตน์ สมโลก
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2551
 
Author : จีรพัชร บุณยพรหม
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2551
 
Author : รัตนา วิริยะเกียรติ
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2551
 
Author : เบญจมา บุญเติม
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2551
 
Author : รัชดา ปลาบู่ทอง
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง,
2551
 
Author : อภิชญา ฤาชัย
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2551
 
Author : อภิรดี แก้วรัตนกูล
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2551
 
Author : ปกรณ์ กฤษประจันต์
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2551
 
Author : อำไพ คูวัธนไพศาล
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2551
 
Author : วนิสา สัมภวะผล
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2551
 
Author : จินตนา พรงาม
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2551
 
Author : อัศม์เดช จารุโสภณ
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2551
 
Author : สำเนา เปี่ยมดนตรี
 
Advisor :
2551
 
Author : วดี โภคศิริ
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2551
 
Author : ยุวดี ศรีห้วยยอด
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2551
 
Author : วาทิตต์ ดุริยอังกูร
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2551
 
Author : นิติรัตน์ บุญเรือง
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2551
 
Author : ดนัย วินัยรัตน์
 
Advisor : โสฬส ศิริไสย์
2551
 
Author : ไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2551
 
Author : เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2551
 
Author : จิติกานต์ จินารักษ์
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2551
 
Author : ธีราภรณ์ น่ำทอง
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2551
 
Author : ธีวินท์ ห้วยหงษ์ทอง
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2551
 
Author : สุขสิริ ด่านธนวานิช
 
Advisor :
2551
 
Author : ปรีดาพร ศรีสาคร
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2551
 
Author : นิทัศกร ชีวเรืองโรจน์
 
Advisor : ROBERT S. BAUER
2551
 
Author : มณฑา ชัยหิรัญวัฒนา
 
Advisor : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
2551
 
Author : อัคคเสน แลงไต
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2551
 
Author : อามิเนาะ เจ๊ะเลาะ
 
Advisor : อมร แสงมณี
2551
 
Author : มัสวิณี สาและ
 
Advisor : อมร แสงมณี
2551
 
Author : ศิริพร วู้ชัยภูมิ
 
Advisor : ปัทมา พัฒน์พงษ์
2551
 
Author : สิริสุดา ทองเฉลิม
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2551
 
Author : วีรกิจ ผดุงศรีสวัสดิ์
 
Advisor : อมร แสงมณี
2551
 
Author : พระสมชาติ ศรีรักษา
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2551
 
Author : พงษ์ศักด์ หนูเนื้อ
 
Advisor : ธีรพงษ์ บุญรักษา
2551
 
Author : พ.อ.หญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2551
 
Author : สุวัฒน์ นิลดำ
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2550
 
Author : สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2550
 
Author : บัณฑิกา จารุมา
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2550
 
Author : รุจา สุขพัฒน์
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2550
 
Author : เจนจิรา ศรีเพ็ชราพร
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2550
 
Author : ประพาฬรัตน์ คิ้ววงศ์งาม
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2550
 
Author : จิตตินันท์ สถลนันทน์
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2550
 
Author : ญาณิศา รัตนฤกษ์วศิน
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2550
 
Author : สกาวเดือน ขยันยิ่ง
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2550
 
Author : รัตนา หาญสวัสดิ์
 
Advisor : รัตนา โตสกุล
2550
 
Author : กิตติ คงตุก
 
Advisor : รัตนา โตสกุล
2550
 
Author : สุวิวรรธ์น วัฒนทัพ
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2550
 
Author : นิรมล สุวรรณกาศ
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2550
 
Author : อิสระ ชูศรี
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2550
 
Author : ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
 
Advisor : ROBERT S. BAUER
2550
 
Author : จิรศุภา ปล่องทอง
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2550
 
Author : มรกตวงศ์ ภูมิพลับ
 
Advisor : สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2550
 
Author : ศิริวรรณ ปักเข็ม
 
Advisor : อมร แสงมณี,
2550
 
Author : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2550
 
Author : จิตรานนท์ นนทเบญจวรรณ
 
Advisor : ชิตชยางค์ ยมาภัย
2550
 
Author : พระวีราวัฒน์ เถาหอม
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2550
 
Author : วิภา สุขพรสวรรค์
 
Advisor : เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
2550
 
Author : ลักขณา วงศ์ยะรา
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2550
 
Author : พระประยูร คำมา
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2550
 
Author : ยุทธนา อุ๋ยตระกูล
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2550
 
Author : สรณา อนุสรณ์ทรางกูร
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2550
 
Author : สุวิภา ฤทธิจันทร์
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2550
 
Author : พระปรีดา ทานาแซง
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2549
 
Author : นงพรรณ ศรีใส
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2549
 
Author : วรางคณา จันทรัฐ
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2549
 
Author : อรณิช รุ่งชัยมงคล
 
Advisor : สุนิดา ศิวปฐมชัย
2549
 
Author : เบญจพร ลีนะกุล
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2549
 
Author : จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2549
 
Author : สุคนธา สมใจ
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2549
 
Author : ณัฐพร เดชะ
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2549
 
Author : เมษ รอบรู้
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2549
 
Author : วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2549
 
Author : กชมน ทองสร้อย
 
Advisor : บุญจิรา ถึงสุข
2549
 
Author : เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
 
Advisor : พิชิต ชัยเสรี
2549
 
Author : อุทัยรัตน์ ทิพวัลย์
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2549
 
Author : สมชาย ญาณไชย
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2549
 
Author : โชติรส พิพัฒน์ผล
 
Advisor : ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
2549
 
Author : รุจิเรข ขันมั่น
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2549
 
Author : ประกอบสิริ ภักดีพินิจ
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2549
 
Author : ศุภาภาส คำโตนด
 
Advisor : พิศมัย อยู่โพธิ์
2549
 
Author : สมฤดี เดชอมร
 
Advisor : สุริยา รัตนกุล
2549
 
Author : โสฬส ศิริไสย์
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2549
 
Author : อุมาภรณ์ สังขมาน
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2549
 
Author : มยุรี ถาวรพัฒน์
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2549
 
Author : เอมกมล บุญมี
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2549
 
Author : สาวิตรี แก้วเหล็ก
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2549
 
Author : ภัทราภรณ์ ภูบาล
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2549
 
Author : ดวงพร วงศ์ไพบูลย์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2548
 
Author : สุธาสินี พ่วงพลับ
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2548
 
Author : โสมวรรณ เทียมกีรกุล
 
Advisor : สุนิดา ศิวปฐมชัย
2548
 
Author : มณเฑียร รุ่งหิรัญ
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2548
 
Author : นันทิยา สุคนธปฏิภาค
 
Advisor : MEGAN SINNOTT
2548
 
Author : ปิยพงษ์ วิจารณ์
 
Advisor : ปรานี วงษ์เทศ
2548
 
Author : ลินดา ศาตะโยธิน
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2548
 
Author : แสงอรุณ สุนทรผอบทอง
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2548
 
Author : เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
 
Advisor : สุริยา รัตนกุล
2548
 
Author : เฉลิมชัย ไชยชมภู
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2548
 
Author : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
 
Advisor : อมร ทวีศักดิ์
2548
 
Author : สุรีพันธ์ เทพอุด
 
Advisor : อมร ทวีศักดิ์
2548
 
Author : ปาลีรัฐ อักษรศรี
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2548
 
Author : สมโชค คุณสนอง
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2547
 
Author : อัจฉรา โสเจยยะ
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2547
 
Author : วรางคณา แซ่เจ็ง
 
Advisor : บุญจิรา ถึงสุข
2547
 
Author : สุภาพร คชารัตน์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2547
 
Author : สุจินดา ชาญวานิชพร
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2547
 
Author : สกุนตลา ผาติธรรมรักษ์
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2547
 
Author : กัลยกร ฉัตรศิริมงคล
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2547
 
Author : สมเกียรติ ศิลประเสริฐ
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2547
 
Author : วราภรณ์ วรกิจสวัสดิ์
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2547
 
Author : รังสรรค์ บัวทอง
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2547
 
Author : พิศมัย ไพรีระย่อเดช
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2547
 
Author : จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2547
 
Author : ดวงเดือน หลงสวาสดิ์
 
Advisor : วชิราภรณ์ วรรณดี
2547
 
Author : ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2547
 
Author : พัณณดา ภูประภากรกุล
 
Advisor : พิชิต ชัยเสรี
2547
 
Author : ชนัฐธร แวกประยูร
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2547
 
Author : วิสิทธิ์ เลาหสุขไพศาล
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2547
 
Author : เกสรี ยอดกันสี
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2547
 
Author : วาทินี ส่งกลิ่น
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2547
 
Author : ภรณี เภสัชชะ
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2547
 
Author : วิไล แก้วแกมเกษ
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2547
 
Author : รณี เลิศเลื่อมใส
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2547
 
Author : นริศรา โฉมศิริ
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2547
 
Author : นฤมล ตุงคะโหตร
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2547
 
Author : ณัฐาศิริ เอี่ยมประชา
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2547
 
Author : อรทัย มิ่งมิตรสุภาพร
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2547
 
Author : ธิติพร พิมพ์จันทร์
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2547
 
Author : บันเทิง จันทวงษ์
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2547
 
Author : พระมหานิวัฒน์ คำเรือง
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2547
 
Author : เริงวิชญ์ นิลโคตร
 
Advisor : เรณู เหมือนจันทร์เชย
2547
 
Author : วิลาวัณย์ ปัดภัย
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : สุคนธา สอทิพย์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2547
 
Author : นันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : ศรัณธร แก้วคูณ
 
Advisor : ยงยุทธ บุราสิทธิ์
2547
 
Author : กาญจนา โนรี
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
 
Advisor : เอี่ยม ทองดี
2547
 
Author : พระมหาสมพร สุวรรณคำ
 
Advisor :
2546
 
Author : เจตนา จันทร์มโน
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2546
 
Author : ธัญวริญส์ จันทร์ธิราช
 
Advisor :
2546
 
Author : ใจคนึง ติณสูลานนท์
 
Advisor : วชิราภรณ์ วรรณดี
2546
 
Author : คิมิโกะ คาวาโอคะ
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2546
 
Author : ชำนาญ ทองแก้ว
 
Advisor : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
2546
 
Author : สาริศา เกตุเกล้า
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2546
 
Author : วิไลลักษณ์ เรืองมานะ
 
Advisor : สุขุมาวดี ขำหิรัญ
2546
 
Author : พรพรรณ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2546
 
Author : นิดา จำปาทิพย์
 
Advisor :
2546
 
Author : กนิษฐ์ ดีหนอ
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2546
 
Author : พัชญา ดาราวิโรจน์
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2546
 
Author : ดุษฎี กองสมบัติ
 
Advisor : โสภนา ศรีจำปา
2546
 
Author : ปาริชาต นาคอ่อน
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2546
 
Author : ศิริพรรณ สุวรรณาลัย
 
Advisor : กฤตยา อกนิษฐ์
2546
 
Author : อาริสา อำภาภัย
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2546
 
Author : สมเกียรติ หอมยก
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2546
 
Author : อมรา บาลยอ
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2546
 
Author : องอาจ สายใยทอง
 
Advisor : วชิราภรณ์ วรรณดี
2546
 
Author : วาสนา โชคเกรียงไกร
 
Advisor : ปรานี วงษ์เทศ
2546
 
Author : ประทีป นักปี่
 
Advisor : วชิราภรณ์ วรรณดี
2546
 
Author : บงกช ประทีปช่วง
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2546
 
Author : อวรัช ชลวาสิน
 
Advisor : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
2546
 
Author : ภัทราวรรณ วิทูกิจวัฒนา
 
Advisor : ปรานี วงษ์เทศ
2546
 
Author : เชิดชาติ หิรัญโร
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2546
 
Author : ทม เกตุวงศา
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2546
 
Author : นวลพรรณ บุญธรรม
 
Advisor : อภิญญา บัวสรวง
2546
 
Author : วารดา พุ่มผกา
 
Advisor : ดวงพร คำนูณวัฒน์
2546
 
Author : กฤษณ์กมล บุณยธาดา
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2546
 
Author : ทศพร ศรีสมาน
 
Advisor : พรทิพย์ อุศุภรัตน์
2546
 
Author : นพวรรณ ตาบทิพย์วัฒนา
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2546
 
Author : นิตยา ศรีเจริญจิระ
 
Advisor : เสาวภา พรสิริพงษ์
2546
 
Author : ศรายุทธ หอมเย็น
 
Advisor : วชิราภรณ์ วรรณดี
2546
 
Author : พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ
 
Advisor : อนันต์ สบฤกษ์
2546
 
Author : ณัฐธิดา จักษุรักษ์
 
Advisor : DENNIS L. MALONE
2546
 
Author : พรเพ็ญ ตันประเสริฐ
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2546
 
Author : จนิดา เอี่ยมไพลิน
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2546
 
Author : จตุพร ค้าฮั้ว
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2546
 
Author : กฤษณา อรรถปัณยวนิช
 
Advisor : สมทรง บุรุษพัฒน์
2546
 
Author : มัชฌิมาวรรณ สุวรรณวัฒน์
 
Advisor : สุวิไล เปรมศรีรัตน์
2546
 
Author : มณทิรา ตาเมือง
 
Advisor : พิศมัย อยู่โพธิ์
2546
 
Author : ณชล ตรีพรทิพย์
 
Advisor : ภัทริยา ยิมเรวัต
2546
 
Author : นพวรรณ ทองคำ
 
Advisor : อมร ทวีศักดิ์
2546
 
Author : ปัทมา โลมาเจริญ
 
Advisor : อมร ทวีศักดิ์
2546
 
Author : ภัทรา งามจิตวงศ์สกุล
 
Advisor : สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2546