UI GREEN METRIC - การจัดการน้ำ (Water Management)

 • นโยบาย/กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน (Water Saving Program and Policy)
            ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

            Water Saving Stickers
 
 • ปริมาณการใช้พลังงานน้ำ (Water usage)
             ข้อมูลการใช้พลังงานน้ำปีงบประมาณ 2553 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2556

             Data on Energy Consumption in the Fiscal Year 2010 and the Expected Target in the Fiscal Year 2013

 • การใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติทดแทนน้ำประปา (Utilization of Natural Water instead of Public Pipe Water)
             ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำในลำรางไปรดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำประปา และก๊อกน้ำที่ใช้น้ำจากลำรางเพื่อนำมารดต้นไม้

             Water pump installment for natural water utilization
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. All Rights Reserved.