หน้าแรก > งานบริการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น ... ด้วยตนเอง
 
» การ Update โปรแกรม AVG Anti Virus
» กำจัดไวรัส Hacked by Godzilla
» การใช้งานภาษาจีนบน Windows XP
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

ส่วนงาน

แบบฟอร์ม
DOC
XLS
PDF
 > งานสารบรรณ ตัวอย่างจดหมายครุฑ - ขอเชิญเป็นวิทยากร
 
  ตัวอย่างจดหมายครุฑ - ขอขอบคุณ
 
  ตัวอย่างจดหมายครุฑ - ขอส่งข้อเสนอโครงการ
 
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ - ขอเชิญประชุม
 
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ - ขออนุมัติในหลักการใช้เงิน
 
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ - ขอส่งเอกสาร
 
   
  
 
  
 > งานบุคคล แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
 
  ใบลาพักผ่อน
 
  ใบขอยกเลิกวันลา
 
  บันทึกข้อความและครุฑ
 
  แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
  คำขอมีบัตรประจำตัว บจ1(ข้าราชการ)
 
  คำขอมีบัตรประจำตัว บจ2(พนักงานและลูกจ้าง)
 
  การลาออกจากราชการ
 
  ขอหนังสือรับรอง
 
     
 
 
 > งานอาคารสถานที่ ขอใช้ห้องและอาคาร
 
  ขอใช้รถ
 
  ขอจัดเลี้ยง
 
  ขอใช้เรือนไทย
 
   
 
 
 
 > งานการเงินและพัสดุ รายงานการปฏิบัติงานและการใช้เงินอุดหนุน
 
  แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
 
 
  ใบสำคัญรับเงิน
 
 
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ - ยืมเงินทดรองจ่าย
 
  สัญญายืมเงิน
 
  ใบเบิกวัสดุ
 
 
   
 
 
 
 > งานคอมพิวเตอร์ฯ ยืม / คืนอุปกรณ์
 
  การให้บริการคอมพิวเตอร์ (ใบแจ้งซ่อมและอื่นๆ)
 
  ขอลงข่าว ประกาศ ข้อความบนเวบไซต์ของสถาบันฯ และ Desktop Online
 
  ขอใช้พื้นที่เก็บข้อมูลของสถาบัน ฯ (Active Directory)
 
  ขอใช้บริการสำเนาซีดี
 
  ขอ Internet Account
 
 
   
 
 
 
 > งานบริการการศึกษา ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
 
  ขอเชิญอาจารย์พิเศษ (บฑ.31)
 
  ขอใช้ห้องบรรยายพิเศษ
 
     
 
 
 > งานนโยบายและแผน เสนอขออนุมัติโครงการ
 
  รายงานการประเมินผลการเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1/2550
 
     
 
 
 > สำนักงานวิจัย สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ
 
  แผนการใช้จ่ายเงิน (ว.113)
 
  บันทึกข้อความ - ขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
 
  คู่มือดำเนินการวิจัย
 
 
 

แบบฟอร์มและรายละเอียดการขอทุนวิจัยงบแผ่นดินปี 50

 
 
 
  > โครงการเดี่ยว
 
 
 
      - แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ต-1ด)
 
      - แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-1ด)
 
      - รายละเอียดเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่นสนับสนุนงาน
      โครงการ รายการ (แบบฟอร์ม ก.)
 
  > ชุดโครงการ
 
 
      - แบบรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (ต-1ช)
 
      - แบบเสนอแผนงานวิจัย (ว-1ช)
 
      - รายละเอียดเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่นสนับสนุนงาน
      โครงการ รายการ (แบบฟอร์ม ก.)
 
  > ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย
 
 
 
      - บันทึกข้อความมหาวิทยาลัย - การจัดทำข้อเสนอการวิจัย
 
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย47
 
      - หลักเกณฑ์การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
      การวิจัย
 
  > ภาคผนวก
 
 
 
      - ภาคผนวก 1 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 
 
      - ภาคผนวก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
      - ภาคผนวก 3 ตัวอย่างงบประมาณปีที่เสนอขอ
 
      - ภาคผนวก 4 ภาพรวมงบประมาณแต่ละปีตลอดการวิจัย
      (ต่อเนื่อง)
 
      - ภาคผนวก 6 ตัวอย่างงบประมาณจำแนกตามงบ
      (แผนงานโครงการต่อเนื่อง)
 
      - ภาคผนวก 7 จรรยาบรรณนักวิจัย
 
 
      - ภาคผนวก 8 มติคณะรัฐมนตรี 2521