increaseFontSizeincreaseFontSize
  

 การศึกษา
 + หลักสูตร
    - ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์
    - ปริญญาโท ภาษาศาสตร์
    - ปริญญาโท ภาษาและ
      วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
      พัฒนา
    - ปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา
 + การรับสมัครนักศึกษา
 + บริการการศึกษา
    - ปฏิทินการศึกษา
    - ตารางการประชุมหลักสูตร
    - แบบฟอร์ม
 + วิทยานิพนธ์
    - ข้อปฏิบัติ
    - หัวข้อวิทยานิพนธ์
    - บทคัดย่อ
 + ทุนการศึกษา / การสมัครรับทุน
 + กิจการนักศึกษา
การศึกษา > หลักสูตร > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 
ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อปริญญา : ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
ชื่อย่อ
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
 

             ศาสตร์ของวัฒนธรรมศึกษานี้เป็นศาสตร์พื้นฐานของการทำความเข้าใจมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชน ในบางครั้งความรู้สึกแตกต่างทำให้เกิดอคติทางวัฒนธรรม ยิ่งในสภาวะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกไร้พรมแดน กระแสพลวัตภายในสังคมเองส่งผลให้ผู้คนมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบเฉพาะของกลุ่ม ในกลุ่มใหญ่ก็ยังมีกลุ่มย่อยอีกหลายๆ กลุ่ม และในความเป็นกลุ่มย่อยที่แตกต่างจากคนอื่นนี้ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน มีอคติต่อรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเรา สร้างความเป็นอื่นให้กับอีกฝ่าย และนับวันปัญหาของความไม่เข้าใจกันที่มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างหลากหลายนี้จะทวีความรุนแรงขึ้น

             สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรู้ถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเป็นหลักสูตรหลักในการศึกษาวิจัย ผลิตมหาบัณฑิต เผยแพร่องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมบริการวิชาการในการส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของเพื่อมนุษยชาติในสังคม เน้นให้ความสำคัญกับการให้นิยามความหมายของวัฒนธรรมของกลุ่มผู้คนในที่ต่างๆ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลให้ความสนใจศาสตร์ดังกล่าว และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์ด้านนี้อย่างลึกซึ้งกว้างไกล

             ดังนั้นปรัชญาของหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวัฒนธรรมศึกษารู้เท่าทันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคม

             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เป็นผู้มีจริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณการทำงานวิชาการ
 2. เรียนรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ไปประกอบอาชีพทั้งในสายตรงหรือที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอคติทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
 3. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน
 4. มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคมในภาพรวม
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการที่จะแสวงหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นผู้สามารถคัดกรองข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างหลักสูตร

             จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  ดังนี้

 
แผน ก แบบ ก 2
(หน่วยกิต)
แผน ข
(หน่วยกิต)
 
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 
15
15
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
18
(4) วิทยานิพนธ์
12
-
(5) สารนิพนธ์
-
6
     
รวมไม่น้อยกว่า
39
39
 
รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเชี่ยวชาญด้านอินเดีย)

 • วภวธ 500 ฮินดีขั้นพื้นฐาน
 • วภวธ 501 ฮินดีระดับกลาง

หมวดวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

 • วภวธ 510 แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษา
 • วภวธ 511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม
 • วภวธ 512 วิธีวิทยามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1
 • วภวธ 513 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางสังคมวัฒนธรรม
 • วภวธ 514 ฝึกปฏิบัติ

หมวดวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

 • กลุ่มวิชามานุษยวิทยาการแพทย์
  • วภวธ 520 มานุษยวิทยาการแพทย์
  • วภวธ 521 ธุรกิจสุขภาพ
  • วภวธ 522 มานุษยวิทยาโภชนาการ
  • วภวธ 523 สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 524 สุขภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์
  • วภวธ 525 การสื่อสารในงานสาธารณสุข
 • กลุ่มวิชามานุษยวิทยาการดนตรี
  • วภวธ 530 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี
  • วภวธ 531 ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ของดนตรี
  • วภวธ 532 ดนตรีในเอเชียอาคเนย์
  • วภวธ 533 ดนตรีไทย
  • วภวธ 534 ดนตรีกับการแสดง
  • วภวธ 535 ดนตรีวิเคราะห์
  • วภวธ 536 ดนตรีร่วมสมัย
 • กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและมรดกวัฒนธรรม
  • วภวธ 540 หลักการและแนวคิดพิพิธภัณฑสถาน
  • วภวธ 541 การจัดการและการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์
  • วภวธ 542 การสื่อสาร การศึกษา และกิจกรรมในพิพิธภัณฑสถาน
  • วภวธ 543 การวางแผนและการออกแบบในพิพิธภัณฑสถาน
  • วภวธ 544 มรดกวัฒนธรรม
  • วภวธ 545 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 • กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา
  • วภวธ 550 ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 551 เพศสภาพ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ
  • วภวธ 552 วัฒนธรรมข้ามแดนและโลกาภิวัตน์
  • วภวธ 553 วัฒนธรรมสมัยนิยม
  • วภวธ 554 วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์การเมือง และการกำหนดนโยบาย
  • วภวธ 555 วัฒนธรรมชายขอบ
  • วภวธ 556 ความรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  • วภวธ 557 ระบบความเชื่อและพิธีกรรม
 • กลุ่มวิชาอินเดียศึกษา
  • วภวธ 560 ฮินดีเพื่อการสื่อสาร
  • วภวธ 561 วรรณคดีและคติชนวิทยาอินเดีย
  • วภวธ 562 ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ในอินเดีย
  • วภวธ 563 ศิลปะและสถาปัตยกรรมอินเดีย
  • วภวธ 564 อินเดียและเอเชีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 565 วัฒนธรรมและศาสนาในอินเดีย
  • วภวธ 566 เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของอินเดีย
  • วภวธ 567 อินเดียปัจจุบันและสังคมอินเดีย
  • วภวธ 568 โยคะ สุขภาพ อายุรเวช
 • กลุ่มวิชาการพัฒนาชนบทศึกษา
  • วภวธ 570 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชนบท
  • วภวธ 571 การจัดการและการวางแผนเพื่อพัฒนาชนบท
  • วภวธ 572 การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • วภวธ 573 การพัฒนามนุษย์
  • วภวธ 574 หลักภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
  • วภวธ 575 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาชนบทในอาเชียน
  • วภวธ 581 วิธีวิทยามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 2
  • วภวธ 582 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยฐานชุมชน
 • กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป
  • วภวธ 600 การศึกษาอิสระ 1
  • วภวธ 601 การศึกษาอิสระ 2

วิทยานิพนธ์

 • วภวธ 698 วิทยานิพนธ์

สารนิพนธ์ - สำหรับแผน ข

 • วภวธ 697 สารนิพนธ์
             
             นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
 

โครงการวิจัย และโครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร

แนวทางการทำวิจัยและการศึกษาอิสระของหลักสูตรมีดังนี้

             นโยบายเกี่ยวกับงานวิจัยของหลักสูตร ให้ความสำคัญแก่การทำวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยการเชิญชวนอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ มาร่วมวิจัย ด้วยตระหนักดีว่าศาสตร์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการผสมผสานและถ่ายเทซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ความรู้จากศาสตร์เดียวไม่สามารถตอบปัญหาของสังคมที่มีความสลับซ้ำซ้อนได้ ดังนั้นการทำวิจัยในลักษณะที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น

             โครงการวิจัยของหลักสูตรจึงเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน นอกจากนั้นยังมีการชักชวนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้ามาร่วมโครงการวิจัยด้วย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ความเป็นชาติพันธุ์ วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสุขภาวะ ภาษาและวัฒธรรม สังคมเมือง-สังคมชนบท การย้ายถิ่น การข้ามแดน เพศภาวะ-เพศวิถี มานุษยวิทยาดนตรี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. แผน ก แบบ ก2
  (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  (2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
  (3) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 2. แผน ข
  (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  (2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
  (3) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีโดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
  (4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการวัฒนธรรม  นักวิจัยสังคมวัฒนธรรม
 2. นักพัฒนาสังคม พัฒนาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชน
 3. เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย
 4. วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรืองานที่ต้องอาศัยความเข้าใจกลุ่มคนในสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3305
โทรสาร 0-2800-2332
Email : jitjayang@yahoo.com

หรือ
งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3101, 3133
โทรสาร 0-2800-2332

อื่น ๆ

             Weblog Indianstudies ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอินเดียศึกษาในประเทศไทยและทั่วโลก งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th