increaseFontSizeincreaseFontSize
  

 การศึกษา
 + หลักสูตร
    - ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์
    - ปริญญาโท ภาษาศาสตร์
    - ปริญญาโท ภาษาและ
      วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
      พัฒนา
    - ปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา
 + การรับสมัครนักศึกษา
 + บริการการศึกษา
    - ปฏิทินการศึกษา
    - ตารางการประชุมหลักสูตร
    - แบบฟอร์ม
 + วิทยานิพนธ์
    - ข้อปฏิบัติ
    - หัวข้อวิทยานิพนธ์
    - บทคัดย่อ
 + ทุนการศึกษา / การสมัครรับทุน
 + กิจการนักศึกษา
การศึกษา > หลักสูตร > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 
ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อปริญญา : ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อ
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
 

          มุ่งศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาในสังคมพหุนิยมทางภาษาและวัฒนธรรม ในบริบทของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อันจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ทั้งในภาษาของกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนชุมชนทางวัฒนธรรมต่างๆ ในบริบทของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มุ่งสร้างนักวิชาการนักวิจัย และนักปฏิบัติการทางด้านภาษาในสามแนวทาง คือ แนวทางแรกมุ่งตอบสนองต่อนักวิชาการทางภาษาที่ต้องการต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในทางภาษาศาสตร์ทฤษฎี ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานของการวิจัยทางภาษาศาสตร์เป็นส่วนสนับสนุน แนวทางที่สองคือมุ่งสร้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ เนื่องจากยังเป็นสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอยู่มากในปัจจุบัน และจะยิ่งจำเป็นมากขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แนวทางที่สามคือการสร้างบัณฑิตที่ต้องการประยุกต์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา ทั้งในแง่การศึกษา การค้นคว้าและฟื้นฟูภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตต่างๆ ร่วมกับชุมชน ตลอดจนการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยอาศัยภาษาท้องถิ่นเป็นฐาน

          ดังนั้นมหาบัณฑิตจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาศาสตร์ทฤษฎี ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา มีทักษะในการวิจัยภาษาศาสตร์ ในความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย จีน อินเดีย และในภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งวิชาการและวิชาชีพ

 

วิชาเอก :  มี 3 วิชาเอก คือ

 1. วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี        
 2. วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
 3. วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้พื้นฐานทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติสำหรับการศึกษาวิจัยภาษา ตลอดจนวิธีการต่างๆ ของการใช้ภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และมีความรู้ความเข้าใจภาษาของประเทศเพื่อนบ้านและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาไทยถิ่นต่างๆ
 2. รู้จักคิดและนำความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ในแขนงวิชาใกล้เคียง เช่น การเรียนการสอนภาษา การแปล ล่าม การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
 3. ดำเนินการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานจริยธรรม
 4. ปฏิบัติงานในหน่วยงานและโดยอิสระได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย
 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการคำนวณเพื่อสนับสนุนการทำงานและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากการสอบประมวลความรู้ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด    (ร้อยละ 75 ของแต่ละหมวดวิชา) และพิจารณาจากการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา
 3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก 2
  (1) ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  (2) ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  (3) ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
  (4) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
  (5) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceedings)  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
  แผน ข
  (1) ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  (2) ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และทำสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  (3)   ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
  (4)   ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล      
  (5)    ต้องเสนอผลงานการศึกษาอิสระที่เป็นสารนิพนธ์และสอบผ่านตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 4. วิทยานิพนธ์
  สามารถประเมินผลจากหัวข้อหลักต่อไปนี้
  ก) ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาต่อสัปดาห์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
  ข) การจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน      
  ค) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการยอมรับให้นำเสนอในที่ประชุมนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
 5. สารนิพนธ์
  สามารถประเมินผลจากหัวข้อหลักต่อไปนี้
  ก) ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาต่อสัปดาห์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา      
  ข) การจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 2 คน
 6. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาแผน ข)
  นักศึกษาที่ศึกษาในแผน ข ของหลักสูตรฯ ที่เรียนรายวิชาบังคับครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร จะต้องเข้าสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าในสายวิชาเอกเฉพาะ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  (1) หลักสูตรประกาศกำหนดช่วงวันและเวลาสอบประมวลความรู้ภายในเดือนตุลาคม และมีนาคม
  (2) นักศึกษายื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอสอบประมวลความรู้ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 7-15 วันก่อนวันกำหนดสอบ
  (3) คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้จำนวน 3-5 ท่าน สำหรับนักศึกษาเป็น รายวิชาเอก
  (4) ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรเสนอรายชื่อกรรมการสอบประมวลความรู้ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย แต่งตั้ง
  (5) คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้กำหนดเนื้อหาของการสอบ
  (6) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปากเปล่า
  (7) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า
  (8) นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่านในครั้งแรกจะต้องสอบใหม่หลังจากการสอบครั้งแรกภายใน  90 วัน หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
  (9) การสอบแก้ตัวจะทำได้ 1 ครั้ง ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
 

โครงสร้างหลักสูตร

 
แผน ก แบบ ก 2
(หน่วยกิต)
แผน ข
(หน่วยกิต)
 
(1) หมวดวิชาแกน
12
12
(2) หมวดวิชาบังคับ 
6
6
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
15
(4) วิทยานิพนธ์
12
-
(5) สารนิพนธ์
-
6
 
รวมไม่น้อยกว่า
39
39
 

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาแกน จำนวน  12 หน่วยกิต
 • วภภษ 500 สัทศาสตร์
 • วภภษ 509 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
 • วภภษ 508 การออกภาคสนาม
 • วภภษ 504 สัทวิทยา
 • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
หมวดวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
 • วภภษ 536 อรรถศาสตร์                                            
 • วภภษ 534 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • วภภษ 506 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์   
 • วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
 • วภภษ 525 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม                                            
 • วภภษ 507 ภาษาศาสตร์การศึกษา
หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 9 หน่วยกิต / แผน ข จำนวน 15 หน่วยกิต
วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
 • วภภษ 520 วัจนปฏิบัติศาสตร์             
 • วภภษ 523 สัมพันธสารวิเคราะห์                                       
 • วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                       
 • วภภษ 535 การเขียนและระบบการเขียน     
 • วภภษ 537 คอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์    
 • วภภษ 539 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา     
 • วภภษ 543 การทำพจนานุกรม       
 • วภภษ 695 วิทยาภาษาถิ่น 
 • *วภภษ 636 การจัดเก็บข้อมูลภาษา   
 • *วภภษ 540 ภาษาศาสตร์วรรณคดี   
 • *วภภษ 696 การวิจัยตามกำหนด           

*รายวิชาใหม่

วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
 • *วภภษ 506 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์   
 • *วภภษ 635 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย
 • *วภภษ 546 ภาษาในภาวะวิกฤตและการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธร
 • *วภภษ 547 ภาวะพหุภาษาและการศึกษาแบบพหุภาษา 
 • วภภษ 689 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
 • วภภษ 632 ภาษาศาสตร์ภาษามือ   
 • *วภภษ 548 สัมมนานโยบายและการวางแผนภาษา                        
 • วภภษ 539 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา     
 • วภภษ 543 การทำพจนานุกรม     
 • วภภษ 520 วัจนปฏิบัติศาสตร์      
 • วภภษ 537 คอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์    
 • วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                         
 • *วภภษ 636 การจัดเก็บข้อมูลภาษา   
 • *วภภษ 696 การวิจัยตามกำหนด    
 • **วพสพ 515 การรับภาษาที่สอง

                                        *รายวิชาใหม่
                                        **นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชานี้ได้ ซึ่งอยู่ในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนาเอกการสอน

วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • วภภษ 534 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ  
 • วภภษ 536 อรรถศาสตร์                                            
 • วภวษ 637 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 
 • วภวษ 638 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า
 • วภวษ 549 ภาษาศาสตร์ตระกูลทิเบต-พม่า  
 • วภวษ 639 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน  
 • วภวษ 645 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน  
 • วภวษ 646 ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน  
 • วภวษ 647 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 
 • วภวษ 648 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร
 • วภวษ 649 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม    
 • วภวษ 669 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม   
 • วภวษ 562 ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก     
 • วภวษ 677 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามลายู
 • วภวษ 690 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามลายู
 • วภภษ 566 ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเซียน
 • วภภษ 691 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได   
 • วภภษ 692 ภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได    
 • *วภวษ 693 ภาษามือไทย 1
 • *วภวษ 694 ภาษามือไทย 2
 • วภภษ 632 ภาษาศาสตร์ภาษามือ   
 • *วภภษ 696 การวิจัยตามกำหนด    

* รายวิชาใหม่

          นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยานิพนธ์
 • วภภษ 698 วิทยานิพนธ์

สารนิพนธ์

 • วภภษ ๖๙๗  สารนิพนธ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. แผน ก แบบ ก 2
  (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  (2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  (3) ผู้ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
  (4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 2. แผน ข
  (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  (2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  (3) ผู้ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น  หรือภาษาเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
  (4) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  (5)    ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการวิจัย และโครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร                                        

แนวทางการทำวิจัยและการศึกษาอิสระของหลักสูตรมีดังนี้

 1. การศึกษาภาษาในทางภาษาศาสตร์ทฤษฎี เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษา โดยมีพื้นฐานของการวิจัยทางภาษาศาสตร์เป็นส่วนสนับสนุน
 2. การศึกษาภาษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. การศึกษาเชิงประยุกต์ทางด้านภาษาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้
 2. นักวิจัย
 3. นักพัฒนา
 4. นักวิชาการประจำหน่วยงาน
 5. นักวิชาการอิสระ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3316
โทรสาร 0-2800-2332
Email : ungsitipoonporn@yahoo.com

หรือ
งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3101, 3133
โทรสาร 0-2800-2332

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th