increaseFontSizeincreaseFontSize
  

 การศึกษา
 + หลักสูตร
    - ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์
    - ปริญญาโท ภาษาศาสตร์
    - ปริญญาโท ภาษาและ
      วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
      พัฒนา
    - ปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา
 + การรับสมัครนักศึกษา
 + บริการการศึกษา
    - ปฏิทินการศึกษา
    - ตารางการประชุมหลักสูตร
    - แบบฟอร์ม
 + วิทยานิพนธ์
    - ข้อปฏิบัติ
    - หัวข้อวิทยานิพนธ์
    - บทคัดย่อ
 + ทุนการศึกษา / การสมัครรับทุน
 + กิจการนักศึกษา
การศึกษา > หลักสูตร > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 
ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อปริญญา : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 

             ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองมาช้านานแล้ว ในปัจจุบันภูมิภาคบริเวณนี้มีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป เพื่อให้เกิดความเจริญและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆข้างต้น การที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะนำความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้เข้าสู่กลุ่มชนต่างๆ อีกทั้ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีปรัชญาว่า "ภาษา และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม" ซึ่งปรัชญาดังกล่าวเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันฯมีความพร้อมทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ประสบการณ์ และบุคลากร ในการดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยภารกิจที่สำคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจและความชำนาญเกี่ยวกับภาษาของกลุ่มชนต่างๆในประเทศไทย และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์ในระดับลึก ปรัชญาของหลักสูตรจึงมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการวิจัยทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนา บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าวและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและการทำวิจัย รวมทั้งมีจริยธรรมการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นไปตามจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและหลักการที่สำคัญทางด้านภาษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง งาน องค์กร และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. คิด วิเคราะห์ อธิบาย และวิจารณ์ ผลงานวิจัย งานวิชาการและสิ่งตีพิมพ์ เพื่อศึกษาตอบโจทย์วิจัย รวมทั้งสามารถวิจัย ค้นคว้าประเด็นปัญหาวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในด้านภาษา วัฒนธรรม
 4. มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม
 5. ถ่ายทอด นำเสนอผลงาน และสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

             จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
72
หน่วยกิต
 • สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
 • สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

 • ผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
  1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต             
   หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรประกอบด้วย  8 รายวิชา  ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 รายวิชา(18 หน่วยกิต) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   • วภภษ 500 สัทศาสตร์
   • *วภภษ 504 สัทวิทยา
   • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
   • วภภษ 602 เรื่องคัดเฉพาะทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
   • วภภษ 640 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการวางแผนภาษา
   • วภภษ 658 เรื่องคัดเฉพาะทางอรรถศาสตร์
   • วภภษ 600 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 617 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
    * รายวิชาใหม่
  2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • วภภษ 654 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
   • วภภษ 641 เรื่องคัดเฉพาะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
   • วภภษ 688 เรื่องคัดเฉพาะทางสัมพันธสารวิเคราะห์
   • วภภษ 606 สัทศาสตร์ขั้นสูง
   • วภภษ 642 เรื่องคัดเฉพาะทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
   • วภภษ 643 สัมมนาทางภาษาศาสตร์การศึกษา
   • วภภษ 619 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
   • วภภษ 644 แบบลักษณ์ภาษาและลักษณะสากลของภาษา
   • วภภษ 657 สัมผัสภาษา
   • วภภษ 622 ลักษณะน้ำเสียงและวรรณยุกต์
   • วภภษ 652 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
   • วภภษ 626 การวิจัยตามกำหนด
 • ผู้สำเร็จหลักสูตรโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
   • วภภษ 500 สัทศาสตร์
   • *วภภษ 504 สัทวิทยา
   • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
    * รายวิชาใหม่
  2. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
   หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรประกอบด้วย 5 รายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   • วภภษ 602 เรื่องคัดเฉพาะทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
   • วภภษ 640 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมและการวางแผนภาษา
   • วภภษ 658 เรื่องคัดเฉพาะทางอรรถศาสตร์
   • วภภษ 600 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์
   • วภภษ 617 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
  3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • วภภษ 654 สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
   • วภภษ 641 เรื่องคัดเฉพาะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
   • วภภษ 688 เรื่องคัดเฉพาะทางสัมพันธสารวิเคราะห์
   • วภภษ 606 สัทศาสตร์ขั้นสูง
   • วภภษ 642 เรื่องคัดเฉพาะทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
   • วภภษ 643 สัมมนาทางภาษาศาสตร์การศึกษา
   • วภภษ 619 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
   • วภภษ 644 แบบลักษณ์ภาษาและลักษณะสากลของภาษา
   • วภภษ 657 สัมผัสภาษา
   • วภภษ 622 ลักษณะน้ำเสียงและวรรณยุกต์
   • วภภษ 652 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
   • วภภษ 626 การวิจัยตามกำหนด
  4. วิทยานิพนธ์
   • วภภษ 699 วิทยานิพนธ์
   • วภภษ 799 วิทยานิพนธ์

โครงการวิจัยของหลักสูตร

             แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตร มีดังนี้

  1. การศึกษาภาษาตามแนวสัทศาสตร์ และสรศาสตร์ (Phonology)
  2. การศึกษาภาษาตามแนววากยสัมพันธ์
  3. การศึกษาภาษาตามแนวอรรถศาสตร์
  4. การศึกษาภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม
  5. การศึกษาภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
  6. การศึกษาภาษาตามแนวสัมพันธ์วิเคราะห์
  7. การศึกษาภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ และปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือได้เกียรตินิยมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์
 3. มีประสบการณ์วิจัยด้านภาษาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน หรือ นำเสนอผลงานวิชาการเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมที่มีผู้ประเมิน (peer review proceedings) อย่างน้อย 1 ผลงาน
 4. มีหนังสือรับรองความสามารถและความประพฤติจากอาจารย์หรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
 2. นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์
 3. นักวิชาการหรือนักพัฒนาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
 4. ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

             ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3323
โทรสาร 0-2800-2332
Email : lcssm@mahidol.ac.th

หรือ
งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3101, 3133
โทรสาร 0-2800-2332

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th