งานวิจัย > การบริหารงานวิจัย > กลุ่มวิจัย > สื่อสารเพื่อการพัฒนา
 
กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 

          กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา เกิดขึ้นจากแนวคิดของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ที่ต้องการให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย ที่มีความสนใจและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำงานในนามของ “กลุ่มวิจัย” ร่วมกันพัฒนางานวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถนำมาใช้ในงานสอนและงานบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การรวมกลุ่มทำงานในนามกลุ่มวิจัยนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการร่วมกันขยายผลงานวิจัยไปสู่การปรับใช้ได้จริงในสังคม

          กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา ได้กำหนดบทบาทของกลุ่มไว้ 4 ประการ คือ

  1. ดำเนินงานวิจัยด้านการสื่อสาร โดยครอบคลุมโครงการวิจัยที่มีการสื่อสารเป็นประเด็นหลัก และโครงการวิจัยที่มีการสื่อสารเป็นประเด็นร่วม
  2. ขยายผลงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ
  3. เป็นที่ปรึกษาเชิงวิชาการด้านการวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
  4. ผลิตงานวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

          ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา

  1. ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของ อบต. สนับสนุนโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2546
  2. การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2547
  3. สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2548
  4. การพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนโดย องค์การอนามัยโลก (WHO) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2548
  5. วิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2548
  6. โครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 – 2550
  7. โครงการการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผล สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2549
  8. แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  9. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิต : กรณีศึกษา ประชาชนในจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2550
  10. โครงการติดตามประเมินผลเพื่อการสร้างเสริมพลัง ได้รับทุนจาก แผนงานสนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2551
  11. โครงการสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ(ประเด็นที่ 9: การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และ ประเด็นที่ 10 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พ.ศ.2551

          งานวิจัยอยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
  2. โครงการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อสารคดี “ชีวิตที่ออกแบบได้” (Design for life)

          สมาชิกกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 9 คน นักวิจัย 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 2 คน มี รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ เป็นประธานกลุ่ม สมาชิกประกอบด้วย รศ.ดร.อมร แสงมณี ผศ.ยงยุทธ บุราสิทธิ์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา ดร.นรเศรษฐ พิสิฐพันพร อาจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์สุภาพร คชารัตน์ อาจารย์พธู คูศรีพิทักษ์ น.ส.นิยะนันท์ สำเภาเงิน นายพงศธร เวชกามา และ น.ส.พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ เป็นเลขากลุ่ม ซึ่งในการดำเนินงานกลุ่มฯมีความเห็นร่วมกันว่ากลุ่มฯ จะทำงานร่วมกันในลักษณะส่งเสริมและกระตุ้น ให้สมาชิกในกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยน้อยได้เรียนรู้ร่วมกันไปกับกลุ่ม อีกทั้ง จะสนับสนุนให้นักศึกษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยจากการปฏิบัติจริง และพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัยพร้อมๆ ไปกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม และผลิตงานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายของการเป็นกลุ่มงานวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา

          การดำเนินงานในช่วงต่อไป กลุ่มฯ ได้ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553

 
ผลงานเผยแพร่ของกลุ่มวิจัยสื่อสารฯ
 
   
   
   
การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น
การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ชุบชีวิตหอกระจายข่าวด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
บทสังเคราะห์การปฏิบัติการ Intervention ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน
ระดมสื่อ ร่วมสร้าง "ความอยู่ดีมีสุข"
   
   
   
   
   
   
   
   
บทสังเคราะห์การปฏิบัติการสื่อสารของกลุ่มสื่อชุมชน
บทสังเคราะห์การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 
 

รายงานการประชุมกลุ่มวิจัย

 1. ครั้งที่ 2 (26 มีนาคม 2552)
 
สมาชิก
 
  ดวงพร คำนูณวัฒน์, รศ.
ประธานกลุ่มวิจัย
E-mail: lcdkn@mahidol.ac.th
   
   
  อมร แสงมณี, รศ.ดร.
E-mail: lcatv@mahidol.ac.th
   
   
  สุนิดา ศิวปฐมชัย, อ.
E-mail: lcssw@mahidol.ac.th
   
   
  สุภาพร ฤดีจำเริญ, อ.
E-mail: minkymill@yahoo.com
   
   
  นางสาวนิยะนันท์ สำเภาเงิน
E-mail: lcnsc@mahidol.ac.th
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th