งานวิจัย > การบริหารงานวิจัย > กลุ่มวิจัย > สังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์
 
กลุ่มวิจัยสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

  1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจาก โลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมโลก เพื่อชี้นำสังคมไปสู่การค้นหาคำตอบในการจัดทำข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปสู่นโยบายของประเทศ การกำหนดมาตรการและกลไกในการแก้ไขและลดความรุนแรงของปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการแสดงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการป้องกันการเกิดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
  2. เป็นพื้นที่สำหรับนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องใกล้เคียงได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และร่วมระดมสมองในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ก้าวทันกับปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  3. เป็นพื้นที่สำหรับบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
  4. นำผลงานวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มวิจัยออกสู่สังคมภายนอก
สมาชิก
 
  เสาวภา พรสิริพงษ์, รศ.ดร.
ประธานกลุ่มวิจัย
E-mail: lcsps@mahidol.ac.th
   
   
  ยงยุทธ บุราสิทธิ์, ผศ.
E-mail: lcybr@mahidol.ac.th
   
   
  ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, อ.ดร.
E-mail: kwan7chit@yahoo.com
   
   
  ธีรพงษ์ บุญรักษา, อ.ดร.
E-mail: lctbr@mahidol.ac.th
   
   
  สุภาพร ฤดีจำเริญ, อ.
E-mail: minkymill@yahoo.com
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th