คณะกรรมการ (Committee)

คณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน

 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
 4. นายสิทธิพร เนตรนิยม
 5. นางพัดชา แฉ่งพานิช
 6. นางวิไล อัครพัฒน์
 7. นายกิตติศักดิ์ จีนสงวน
 8. นายจตุพงษ์ ยศพิมพา
 9. นายสมศักดิ์ เหมือนวงษ์ธรรม
 10. นางสาวอำไพ หนูเล็ก
 11. นางสาวอำไพ หนูเล็ก
 12. ตัวแทนนักศึกษา
 13. นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
 14. นายสามารถ งามสง่า

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. กำกับ ดูแล และพัฒนาการบริหารจัดการ อาคารสถานที่และซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ การจราจรและที่จอดรถ ป้ายสัญญลักษณ์ และการบำรุงรักษาระบบต่างๆ
 2. กำกับ ดูแล และพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบด้วย การรักษาความสะอาด การจัดการขยะ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยและการปรับปรุงภูมิทัศน์
 3. กำกับ ดูแล ด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย กำหนดมาตรการ การจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันฯ ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวนและปรับปรุงมาตรการจัดการพลังงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์อยู่เสมอ

คณะผู้ตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 2. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 3. นางสาวกีรติกาญจน์ เจตน์ธนานันท์
 4. นางขนิษฐา จีนสงวน
 5. นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
 6. นางสาวมิรันดา ภูบาล
 7. นายอำนวย แก้วประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

ให้คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานชุดนี้มีหน้าที่ตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการพลังงานภายในองค์กร ต่อไป

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. All Rights Reserved.