วัตถุประสงค์ (Objectives)

  1. เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
    To raise the awareness of our staff and students the importance of energy saving and efficient resource utilization.    
  2. เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ ของสถาบันฯ
    To reduce the energy and utility costs of the Institute.
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. All Rights Reserved.