สถิติการใช้พลังงาน (Statistics)

ข้อมูลการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557
Data on Energy Consumption in the Fiscal Year 2014

  • การใช้ไฟฟ้า 2562-2563 (Electricity 2019-2020)

  • การใช้น้ำประปา 2562-2563 (Electricity 2019-2020)

  • การใช้น้ำมัน 2557 (Petro 2014)

  • การใช้กระดาษ 2557 (Paper 2014)

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. All Rights Reserved.